Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλλαγές στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Αφορά τη διαδικασία τροποποίησης  - ανάκλησης.

Η με αριθ. 791/116062/06.05.2020 Εγκύκλιος «Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020» τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η πρώτη παράγραφος της Περίπτωσης Ια) Αίτηση τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων του κεφαλαίου Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης των στοιχείων της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης και δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής από 01/02 έως και 30/6 έκαστου έτους εφαρμογής. Η αίτηση αφορά και στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου»

2. Η τρίτη παράγραφος της Περίπτωσης IVα) μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου του Κεφαλαίου ΙV. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο – μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από την 01/02 έως και την 30/06 έκαστου έτους εφαρμογής. Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή αυτής αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και, εφόσον εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της μεταβίβασης ισχύουν μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης της δράσης».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκύκλιος.