Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

44 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ – 5 στην Αιτωλοακαρνανία

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, κατά το έτος 2023, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Οργανισμό.

  • Για την Αιτωλοακαρνανία εγκρίθηκαν πέντε (5) θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα απασχολήσει 2 Γεωπόνους ΠΕ, έναν Κτηνίατρο ΠΕ και δύο ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις προσλήψεις είναι αυτή των άρθρων 37-42 του Ν.4765/210 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει.