Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Φυτοφάρμακα: Πώς να αναγνωρίζετε τα παράνομα

Οι κίνδυνοι για την υγεία και τις καλλιέργειες – Τα πρόστιμα και η απώλεια επιδοτήσεων.

Τα νόμιμα φυτοφάρμακα έχουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα, που αναφέρει τον αριθμό έγκρισης, την εταιρεία κάτοχο της έγκρισης, τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρει ο χρήστης όταν πχ ψεκάζει, τις οδηγίες για περίπτωση ατυχήματος κλπ.

Το νόμιμο φυτοφάρμακο συνήθως εισάγεται σε μεγάλες συσκευασίες των 200 λίτρων από τις εταιρείες κατόχους των εγκρίσεων κυκλοφορίας και συσκευάζεται από τα Ελληνικά εργοστάσια φυτοφαρμάκων ή σε ετοιμόχρηστες συσκευασίες μέχρι είκοσι (20) λίτρων που φέρουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενδείξεις.

Βασικές οδηγίες για τα ΝΟΜΙΜΑ φυτοφάρμακα

Η ετικέτα εκτός απ’ το να είναι γραµµένη στην Ελληνική γλώσσα:

  • Να αναγράφει τον αριθµό έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
  • Να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά).
  • Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην Ελληνική γλώσσα.
  • Να αναφέρει ότι πρόκειται για Εντοµοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και τους επιβλαβείς οργανισµούς που καταπολεµά.

Τα νόμιμα φυτοφάρμακα πωλούνται µόνον από επίσηµα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

  • Μόνον καταστήµατα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρµακα. Ζήτησε συµβουλές για τη χρήση του.
  • Ζητάτε πάντα τιµολόγιο ή απόδειξη πώλησης
  • Το τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκµηριώνει την νόµιµη αγορά των προϊόντων.
  • Ελέγξτε ότι στο τιµολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρµακο που αγοράσατε
  • Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρµακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές σε σχέση µε τα άλλα ίδια γεωργικά φάρµακα ⇒ ⇒ ⇒Τα παράνοµα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρµακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόµιµων. Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργειά σου γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόµενό τους.

Τα ΠΑΡΑΝΟΜΑ φυτοφάρμακα

Το παράνομο φυτοφάρμακο είναι είτε σε λευκό μπουκάλι είτε σε μπουκάλι με ξενόγλωσση ετικέτα (συνήθως στη Βουλγαρική ή Τουρκική γλώσσα), εισάγεται είτε από παραγωγούς, είτε από «μεσάζοντες» Ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας σε συσκευασίες μέχρι 20 λίτρα για να μπορεί να πουληθεί άμεσα, χωρίς παραστατικά ή με παραστατικά που το περιγράφουν παραπλανητικά ως λίπασμα, παρακάμπτοντας τελωνεία και υπηρεσίες ελέγχου (εισαγωγή μη εργάσιμες μέρες και ώρες, απόκρυψη φορτίου στο πίσω μέρος εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκευση σε ακατάλληλες αποθήκες μακριά από προσβάσιμους χώρους κλπ).

Σε περίπτωση αµφιβολίας απευθυνθείτε αµέσως στις τοπικές αρχές.

  • Τα παράνοµα γεωργικά φάρµακα τιµωρούνται µε πρόστιµα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται αν δεν έχει αδειοδοτοθεί στο οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) «όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, κατέχει, διαθέτει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή του οποίου η άδεια διάθεσης στην αγορά έχει ανακληθεί ή για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου, τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος».

Κίνδυνοι από τα παράνομα φυτοφάρμακα

Τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, για τις καλλιέργειες και η διακίνησή τους επιφέρει σημαντικές ζημίες στην εθνική οικονομία.

Τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας των παράνομων φυτοφαρμάκων είναι:

■ Δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί στη χώρα μας, συνεπώς μπορεί να μην περιέχουν τη δραστική ουσία στην κατάλληλη συγκέντρωση (νοθευμένα) ή να μην έχουν τις κατάλληλες πρόσθετες ουσίες που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του κάθε φυτοφαρμάκου ή να περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία προσμίξεις λόγω του μη ποιοτικού τρόπου παρασκευής τους.

■ Αποτέλεσμα της μειωμένης ποιότητας των παράνομων φυτοφαρμάκων είναι οι σημαντικές καταστροφές που μπορεί να προκληθούν σε καλλιέργειες.

■ Τα παράνομα φυτοφάρμακα συνήθως δεν φέρουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα. Συνήθως, είτε βρίσκονται σε λευκά δοχεία χωρίς καμία ένδειξη είτε με ξενόγλωσση ετικέτα (συνήθως στη Βουλγαρική ή Τουρκική γλώσσα). Και στις δύο περιπτώσεις ο παραγωγός χρήστης των παράνομων φυτοφαρμάκων δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να πληροφορηθεί για τις οδηγίες χρήσης, για τις προφυλάξεις, για το αντίδοτο σε περίπτωση ατυχήματος, κλπ.

■ Πολύ συχνά τα παράνομα φυτοφάρμακα οδηγούν ακόμη και σε οξείες δηλητηριάσεις και θανάτους όπως για παράδειγμα σκευάσματα με την απαγορευμένη δραστική ουσία paraquat.

■ Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το παράνομο φυτοφάρμακο περιέχει δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ανωτέρω κινδύνους προστίθεται ο κίνδυνος της απόρριψης φορτίων εξαχθέντων προϊόντων, λόγω ανεύρεσης υπολειμμάτων του παράνομου φυτοφαρμάκου και η προκαλούμενη δυσφήμιση των Ελληνικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κατάστημα φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 (είσοδος από το πάρκινγκ στις καπναποθήκες Παπαπέτρου), όπου υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης των παραγωγών.