Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις υδατοκαλλιέργειες (ΠΟΑΥ)

Σε 263,67 θαλάσσια στρέμματα σε περιοχές των δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας και του συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων η ΠΟΑΥ.

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζεται και οριοθετείται η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών σε θαλάσσιες περιοχές των Δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας και του συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων και περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού.

Ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) χαρακτηρίζεται και οριοθετείται συνολική θαλάσσια έκταση 263,67 στρεμμάτων σε θαλάσσιες περιοχές των δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας και του συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα, εντός της Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.3.

Οι εκτρεφόμενοι οργανισμοί σε όλες τις παραγωγικές Ζώνες της Π.Ο.Α.Υ. είναι Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λιθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι κ.ά. ή οποιοδήποτε άλλο είδος με ισοδύναμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατόπιν έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς. Η συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής δεν ξεπερνά τους 52.234,21 τόνους, που αποτελεί και το παραγωγικό μέγεθός της.

Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από τις παρακάτω δέκα (10) ζώνες παραγωγής και επτά (7) ζώνες υδρανάπαυσης:

α. Ζώνη Παραγωγής Π.1 (Νήσος Μάκρη), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 2.459,94 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 225 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 7.425 τόνων κατ’ έτος.

β. Ζώνη Παραγωγής Π.2 (Χερσόνησος Διόνη), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 1.240,21 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 105 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 3.283,75 τόνων κατ’ έτος.

γ. Ζώνη Παραγωγής Π.3 (Νήσος Πεταλάς), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 3.813,79 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 326,25 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 10.072,25 τόνων κατ’ έτος.

δ. Ζώνη Παραγωγής Π.4 (Νήσος Ποντικός, Νήσος Προβάτιον, Καρλονήσιον, Νήσος Καλόγηρος, Νήσος Δρακόνερα, Τσακαλονήσιον), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 3.494,74 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 595 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 17.603,70 τόνων κατ’ έτος.

ε. Ζώνη Παραγωγής Π.5 (Όρμος Αγίου Παντελεήμονα – Ακρωτήρι Γλώσσα), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 213,15 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 20 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 345 τόνων κατ’ έτος.

στ. Ζώνη Παραγωγής Π.6 (Ασπρογιάλι – Βουλγαρέλα – Καμηλάνκα και Μαυροβόρος), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 2.068,70 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 236,50 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 7.804,50 τόνων κατ’ έτος.

ζ. Ζώνη Παραγωγής Π.7 (Βερίνα, Παλιόλογγος Αλυζίας), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 1.065,64 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 80 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 2.175,01 τόνων κατ’ έτος.

η. Ζώνη Παραγωγής Π.8 (Νήσοι Μοδιά), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 288,52 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 75 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 2.010 τόνων κατ’ έτος.

θ. Ζώνη Παραγωγής Π.9 (Κάλαμος), συνολικής θαλάσσιας έκτασης 542,77 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 40 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 1.170 τόνων κατ’ έτος.

ι. Ζώνη Παραγωγής Π.10 (Μύτικας) συνολικής θαλάσσιας έκτασης 76,22 στρ., μέγιστης μισθωμένης έκτασης 20 στρ. και μέγιστης δυναμικότητας 345 τόνων κατ’ έτος.

ια. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.1 (Νήσος Μάκρη), συνολικής έκτασης 2.219,42 στρ..

ιβ. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.2 (Νήσος Πεταλάς – Χερσόνησος Διόνι), συνολικής έκτασης 1.099,62 στρ..

ιγ. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.3 (Νήσος Πεταλάς), συνολικής έκτασης 1.038,99 στρ..

ιδ. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.4 (Νήσος Βρώμονας), συνολικής έκτασης 957,66 στρ..

ιε. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.5 (Νήσοι Μοδιά), συνολικής έκτασης 166,46 στρ..

ιστ. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.6 (Βουλγαρέλα – Καμήλαυκα, Μαυρόβορος), συνολικής έκτασης 1.079,36 στρ..

ιζ. Ζώνη Υδρανάπαυσης Υ.7 (Βερίνα – Παλιόλογγος Αλύζιας), συνολικής έκτασης 940,17 στρ..

Για την εφαρμογή του σχεδίου που αφορά στον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ. επιβάλλεται:

  • Η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της Π.Ο.Α.Υ., εφόσον περιλαμβάνονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων της οικ.37674/27.7.2016 υπουργικής απόφασης (υ.α).
  • Η τήρηση των διατάξεων του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4607/2019 και ισχύει.
  • Η άμεση οργάνωση συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων, σε συνεργασία με νομίμως αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό φορείς.
  • Η ενθάρρυνση της εξυπηρέτησης των ενεργειακών αναγκών των χερσαίων εγκαταστάσεων, με τη χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων.
  • Η τήρηση των διατάξεων του π.δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες», με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.
  • Η συμβολή του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους Φορείς των επιμέρους δραστηριοτήτων που τη συνιστούν.
  • Η οργάνωση από τον Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., προς επικούρηση των Φορέων των μονάδων και των αρμόδιων αρχών, «Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης» καθώς και «Προγραμμάτων για την Πρόληψη και τη Διαχείριση Ατυχηματικών Καταστάσεων», τα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών ρύπανσης.

⇒ Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων, διαπιστωθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις θέσεις λειτουργίας των μονάδων και ανάλογα με το βαθμό υποβάθμισης, συνεκτιμώντας τα στοιχεία των φυσικοχημικών παραμέτρων που προκύπτουν από το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης, εφαρμόζονται τα παρακάτω διαχειριστικά μέτρα, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ.:

Μετεγκατάσταση της μονάδας σε θέση υδρανάπαυσης και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό:

α. Αναστολή αύξησης της δυναμικότητας ή/και

β. Μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας στα επίπεδα προ της αύξησης δυναμικότητας.

Αναλυτικά ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα ΕΔΩ.