Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συστήματα Ποιότητας: τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης μιας ενταγμένης πράξης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, ενδέχεται να διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της πράξης.

Οι τροποποιήσεις των πράξεων αφορούν τις παρακάτω μεταβολές:

α) τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. αα) διαγραφή ενός ενταγμένου είδους πιστοποίησης, ββ) προσθήκη νέας επιλέξιμης δραστηριότητας σε ενταγμένο είδος πιστοποίησης.

β) τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης, κατόπιν τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που επηρεάζει το κόστος υλοποίησης.

γ) αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (π.χ. της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης κλπ.)

δ) αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης της πράξης, λόγω οικειοθελούς διακοπής.

ε) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων, μόνο σε περιπτώσεις καθολικής διαδοχής και μεταβίβασης των στοιχείων της εκμετάλλευσης που συνδέονται με τις ενισχυόμενες δραστηριότητες.

στ) διόρθωση προφανών σφαλμάτων.

Λοιπές μεταβολές, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, δεν απαιτούν την τροποποίηση των στοιχείων της πράξης. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτημάτων τροποποίησης που επιτρέπεται να υποβάλει ένας δικαιούχος.

Ορισμένες τροποποιήσεις πράξεων μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης από τον δικαιούχο. Οι περιπτώσεις αυτές ονομάζονται αυτοδίκαιες τροποποιήσεις. Αφορούν τις μεταβολές που διαπιστώνονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της πράξης (π.χ. με την υποβολή της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου) ή μετά την διενέργεια ελέγχων.

  • Αποκλείονται από αυτοδίκαιη τροποποίηση τα αιτήματα που αφορούν την οικειοθελή διακοπή των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Δεν υπάρχουν ειδικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης, αλλά συνάγονται από το χρονοδιάγραμμα που διέπει την υλοποίηση της πράξης. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση μιας εγκεκριμένης πράξης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που αφορούν το ίδιο έτος υλοποίησης.

Όλες οι ενέργειες τροποποίησης, είτε αυτοδίκαιης είτε με υποβολή αιτήματος τροποποίησης, πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δείτε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ.