Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, για να αλλάξει η γεωργία

Η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών είναι ένα από τα ζητήματα αιχμής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Στρατηγικό Σχέδιο για την εφαρμογή της στη χώρα μας, καθώς η ανάγκη εκπαίδευσης-κατάρτισης των παραγωγών και παροχής συμβουλών για τις εκμεταλλεύσεις τους, αναγνωρίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα.

Ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS) 

Η εξυπηρέτηση των στόχων της ΚΑΠ 2023-2027, αλλά και η σημαντική απόκλιση  του  ποσοστού  των  γεωργών  με  πλήρη/βασική γεωργική εκπαίδευση/κατάρτιση, σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε προσδιορίζει την ανάγκη έντασης των προσπαθειών της χώρας για τη σημαντική διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης και τον ριζικό εκσυγχρονισμό   και  αναβάθμιση του συστήματος παροχής εκπαίδευσης/κατάρτισης

Αντικείμενα Κατάρτισης: Η κατάρτιση-εκπαίδευση, διάρκειας 25-350 ωρών, θα διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο και την ομάδα στόχο. Στα προγράμματα κατάρτισης έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα που προκύπτουν από τις ανάγκες/προκλήσεις όπως η ανταγωνιστικότητα, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος), οι ψηφιακές  δεξιότητες,  η  βιοοικονομία/ κυκλική οικονομία, η φυτοπροστασία, η  καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων, η ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, η εργατική νομοθεσία και γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωσητης κοινωνικής αιρεσιμότητας.

Η Παρέμβαση «Εκπαίδευση - κατάρτιση γεωργών και λοιπών ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders)» θα εξυπηρετηθεί μέσω των παρακάτω δράσεων:

 • Τυπικά-κλασσικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Ομάδες Συζήτησης (ΟΣ) - farmers/discussion groups, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
 • Επιδείξεις - Επισκέψεις επιδεικτικών αγρών
 • Πιλοτικά εργαστήρια
 • Ανταλλαγές ομότιμων (γεωργών)
 • Mentoring-Ατομική Καθοδήγηση

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Όλες οι δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένο Φορέα-Πάροχο  επαγγελματικής  γεωργικής/αγροτικής εκπαίδευσης-κατάρτισης (και αντίστοιχης ειδικότητας πιστοποιημένους εκπαιδευτές/τριες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Ωφελούμενοι της παρέμβασης είναι  εν  γένει ο  αγροτικός πληθυσμός, ιδίως οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, δασοκόμοι, κ.λπ.  (γυναίκες και άνδρες - αρχηγοί και μέλη γεωργικών εκμεταλλεύσεων), με έμφαση στους ωφελούμενους   από άλλες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου.

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε 108.438.235

Ύψος Ενίσχυσης: Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Ανάλογα  με  την ομάδα  στόχου,  τύπο  εκπαιδευτικής δράσης και τη χρονική διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος διακρίνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

Για δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των Νέων Γεωργών (Μ.Ο. δράση εκπαίδευσης 20 ατόμων):

 • Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 770 δράσεις
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 46.000 ανά δράση
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 35.360.294 €

Για δράσεις τυπικών προγραμμάτων βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργών (Μ.Ο. δράση εκπαίδευσης 25 ατόμων):

 • Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 964 δράσεις
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 500 ανά δράση
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 4187.501

Για δράσεις λοιπών μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης των Γεωργών:

 • Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 808 δράσεις
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 11.000€ ανά δράση
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 30.890.441€

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (STAKEHOLDERS) 

Η παρέμβαση στοχεύει στην παροχή συμβουλών προς τους γεωργούς που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Στους φυσικούς πόρους (νερό,  έδαφος, αέρα-ατμόσφαιρα), συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για την υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών για τον μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Στην  αλληλεπίδραση γεωργίας / δασοκομίας και βιοποικιλότητας και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κωδίκων γεωργικής πρακτικής, καθώς και των άλλων μέτρων
 • Στη  διατήρηση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των εγχώριων γενετικών πόρων.
 • Σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις (δηλαδή ‘ολιστικές’), σύγχρονες (ενημερωμένες) τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες (ειδικά στους νέους γεωργούς).
 • Σε  θέματα κυκλικής βιοοικονομίας με εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα με έμφαση σε τεχνολογίες αξιοποίησης και ανακύκλωσης παραπροϊόντων και αποβλήτων από ΓΚΤ μονάδες, παραγωγής ενέργειας, περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση νερού κλπ.
 • Στη λήψη  αποφάσεων, η  συμβουλευτική υποστήριξη/mentroring προς τους νέους επιχειρηματίες κατά τα πρώτη έτη της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 • Σε θέματα ευζωίας των ζώων και ορθής χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Σε θέματα ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών.
 • Σε θέματα που σχετίζονται με ανθεκτικά, αποδοτικά, διαφανή και αειφόρα  αγροδιατροφικά  συστήματα  (μεταποίηση)  με  την χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Σε  θέματα ψηφιακών υπηρεσιών και ενσωμάτωσης τεχνολογικών επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία.
 • Σε θέματα κοινωνικής αιρεσιμότητας, εργατικής νομοθεσίας.
 • Σε θέματα καινοτομίας

Με  την παροχή, σε μεγάλη  κλίμακα,  εξειδικευμένης  συμβουλευτικής υποστήριξης στους/στις γεωργούς και τη διαμεσολάβηση  για  την πρόσβαση στην καινοτομία αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για τη βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση αφορά στην, υπό διάφορες μορφές, παρεχόμενη  Εκπαίδευση-Κατάρτιση (αρχική  και  συνεχιζόμενη) των συμβούλων αλλά και στην ενημέρωση, δικτύωσή τους.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Ωφελούμενοι της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,  κ.λπ.  (γυναίκες  και  άνδρες - αρχηγοί και μέλη γεωργικών   εκμεταλλεύσεων, ομάδων κ.λπ.). Προτεραιότητα έχουν όσοι/όσες έχουν λάβει κατάρτιση, οι νέοι γεωργοί και  οι  νεοεισερχόμενοι  γεωργοί και γενικότερα οι δικαιούχοι  των παρεμβάσεων  του Πυλώνα 2 και τα μέλη Ομάδων/Οργανώσεων παραγωγών σε κλάδους που δεν υλοποιείται Τομεακό Πρόγραμμα. Η πρόσβαση των ωφελούμενων στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών είναι εθελοντική.

Οι υπηρεσίες συμβουλών θα παρέχονται από Δομές/Φορείς Γεωργικών Συμβουλών που θα είναι ικανές να παρέχουν ‘ολιστικές’ συμβουλές (π.χ. τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές καλύπτοντας τις διαστάσεις ενός προβλήματος και της επίλυσής του) προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες.

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται  σε  62.950.492€ για την προγραμματική  περίοδο  2023 – 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του ΣΣ της ΚΑΠ.

Σε ότι αφορά τη δράση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή.

Ύψος Ενίσχυσης: Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν νέα έργα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης των συμβούλων ανάλογα με τον τύπο εκπαιδευτικής δράσης και εκτιμάται ότι:

Για δράσεις παροχής συμβουλών που παρέχονται σε γεωργούς:

 • Αριθμός συμβουλών που θα δοθούν: 43.550 συμβουλές
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 200 ανά συμβουλή
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 5260.784€

Για   δράσεις   εκπαίδευσης   και   κατάρτισης   των   Γεωργικών Συμβούλων:

 • Αριθμός δράσεων που θα ενισχυθούν: 914 δράσεις
 • Μέση ενίσχυση ανά δράση: 11.695 ανά δράση
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης της εν λόγω δράσης: 1689.708€

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως τρεις συμβουλές.