Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ιδίως των ευάλωτων και χαμηλού εισοδήματος καταναλωτών, αυτοκαταναλωτών ενέργειας από Α.Π.Ε., κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, κατασκευαστών, εγκαταστατών, αρχιτεκτόνων, προμηθευτών εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των προμηθευτών οχημάτων, συμβατών με τη χρήση Α.Π.Ε και ευφυών συστημάτων μεταφορών θα αναρτώνται στους ιστοτόπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ειδικότερα μέσω των ιστότοπων παρέχονται πληροφορίες:

α) Ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός ενέργειας από Α.Π.Ε., των τεχνολογιών υψηλής απόδοσης, καθώς και της τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, κατά τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, τη δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών, εμπορικών ή οικιστικών ζωνών.

β) Για το καθαρό όφελος, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και των συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε..

γ) Για τα διαθέσιμα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα καθεστώτα και δομές, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος IV της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328).

δ) Για τους εγκαταστάτες της ως άνω περ. γ), οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εκπονεί κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής οδηγιών ή κατάρτισης, όπου κρίνεται σκόπιμο και με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, για την ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ως ενεργοί πελάτες και για τα πλεονεκτήματα και τις πρακτικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και οικονομικών πτυχών, της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από Α.Π.Ε., και μέσω της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή στο πλαίσιο κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εκπόνηση των προγραμμάτων της παρ. 1 δύναται να ανατίθεται και σε άλλους φορείς.».

Για τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.), τηρείται η διαδικασία σύστασης του αστικού συνεταιρισμού του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α’ 196). Το καταστατικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Κ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 47Β.

  • Αναλυτικά το νομοσχέδιο ΕΔΩ. 
  • Για να συμμετέχετε στη διαβούλευση πιέστε ΕΔΩ.