Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική διαχείριση - βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων

Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν - Τα ποσά και οι εκτάσεις.

Η παρέμβαση «Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων», σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2023 - 2027, συνίσταται από τις ακόλουθες δύο δράσεις:

  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών σε αυτή τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης, είτε στην μετακίνηση σε ορεινές  βοσκήσιμες γαίες.
  • Εφαρμογή προγράμματος  εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η  δράση συνίσταται στην ενίσχυση  για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου,  έτσι  ώστε  να  μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Δράση 1:  Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης

Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.

Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο.

Δράση 2: Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου.

Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 104.993.650€.

  • Δράση 1 - Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης: 52.500.000
  • Δράση 2 - Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου: 52.493.650€

Για την Παρέμβαση «Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων» εκτιμάται ότι:

Δράση 1 - Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης:

  • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 175.000 εκτάρια/ έτος
  • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 60€/ εκτάριο
  • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  10.500.000€ ανά έτος

Δράση 2 - Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

  • ΜΖΚ κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 049.873 ΜΖΚ/ έτος
  • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 10€/ ΜΖΚ
  • Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 10.498.730€ ανά έτος.