Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον τίτλο «Ενιαίο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Αντικείμενο του νομοθετήματος είναι η πρόβλεψη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του τρόπου λειτουργίας τους, της βασικής οργανωτικής διάρθρωσης και της αποστολής του Οργανισμού, καθώς και της ρύθμισης των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας του.

Πιο αναλυτικά, με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η θέσπιση ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ)». Μέσω της θεσμικής  θωράκισης του Οργανισμού, επιδιώκεται η λειτουργική ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του και ως εκ τούτου η βελτιστοποίηση της δράσης του στους τομείς:

α) της συμβουλευτικής υποστήριξης του εποπτεύοντος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και της συμβουλευτικής υποστήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

β) της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών,

γ) της αγροτικής έρευνας,

δ) της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων,

ε) των ελέγχων της παραγωγής, ποιότητας και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, και στ) της καταγραφής, διατήρησης και αξιοποίησης των εθνικών φυτικών και ζωικών πόρων.

Ειδικότερα, σκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του Οργανισμού, με γνώμονα την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εντεκάχρονη λειτουργία του.

Σκοπός του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:

α) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και η συμβουλευτική αρωγή των γεωργών,

β) η οργάνωση και λειτουργία της αρχικής και συνεχιζόμενης αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση του αγροδιατροφικού δυναμικού,

γ) η διεξαγωγή αγροτικής έρευνας και η προαγωγή της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του γεωργικού δυναμικού,

δ) η διασφάλιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων,

ε) η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής, της ποιότητας και της διακίνησης αγροτικών προϊόντων,

στ) η καταγραφή, διατήρηση και αξιοποίηση των εθνικών φυτικών, ζωικών και μικροβιακών γενετικών πόρων, που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, μέσω, ιδίως, της τήρησης Εθνικών Συλλογών και Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

Στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνονται ιδίως:

α) η συμβολή στη διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για την αγροτική πολιτική, βάσει των αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,

β) η διαρκής παρακολούθηση φαινομένων, όπως η κλιματική αλλαγή και οι επισιτιστικές κρίσεις και των δυνητικών συνεπειών τους στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και η μέριμνα για την προληπτική δράση και την αντιμετώπισή τους,

γ) o σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης,

δ) ο σχεδιασμός ή η ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του Οργανισμού και η διασύνδεση της αγροτικής έρευνας με φορείς του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα,

ε) ο έλεγχος και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.), καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης,

στ) η εκπόνηση και έκδοση τυποποιητικών εγγράφων, ιδίως προτύπων, προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών, που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας ή της προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η συγκριτική αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοδυναμίας, ευρωπαϊκών ή διεθνών τυποποητικών εγγράφων, με τα αντίστοιχα που εκπονεί ο Οργανισμός, καθώς και η εκπόνηση, έκδοση και κατοχύρωση σημάτων και κανονισμών χρήσης αυτών, για τη διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συστημάτων ποιότητας,

ζ) η άσκηση αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο ΕΔΩ.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση πιέστε ΕΔΩ.