Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέες ρυθμίσεις για την απασχόληση εργατών γης

Από την ΗΔΙΚΑ η απόδοση ΑΜΚΑ.

Σύμφωνα με Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ τίθενται σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία και συγκεκριμένα, με το άρθρο 62 του Ν. 4950/2022 (ΦΕΚ 128 Α’/2-7-2022) τροποποιείται το άρθρο 16 του Ν. 4783/2021 (ΦΕΚ 38 Α’/12-3-2021) που φέρει πλέον τον τίτλο: «Διαδικασία προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία».

Ειδικότερα:

Με την προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσμοθετούνται τα εξής:

  • Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.4251/2014 (Α’ 80/1-4-2014) δύναται να υποβάλλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην αγροτική οικονομία.

Η αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο ΑΦΜ του εργοδότη, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

  • Με τη συγκεκριμένη διαδικασία αίτησης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ρυθμιστεί.
  • Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 4783/2021 όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 62 του Ν. 4950/2022, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 4251/2014.
  • Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών συνδέσεων των δημοσίων υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης κοινοποιούν, διά της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, η αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η έκδοση ΑΜΚΑ για τους απασχολούμενους κατά παρέκκλιση πολίτες τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, θα γίνεται αποκλειστικά από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, μέσω της ως ανωτέρω προβλεπόμενης διαδικασίας, και όχι από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα υπ’ αρ.πρωτ. 140325/1-7-2020, 239687/02-10-2020 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης, σχετικά με την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014, όπως αυτός ισχύει σήμερα και την απόδοση ΑΜΚΑ στα εν λόγω πρόσωπα.