Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέα ΚΑΠ και νέοι αγρότες

Ποιοι, πως και με τι ποσά θα ενισχυθούν.

Γεωργοί κάτω των 40 ετών διαχειρίζονται μόλις το 11 % του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η προσέλκυση νέων στη γεωργία αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του γεωργικού πληθυσμού, η ΕΕ εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τους νέους να στραφούν στη γεωργία. Χορηγείται βοήθεια στους νέους γεωργούς για να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω επιδοτήσεων για τη σύσταση επιχείρησης, μέσω εισοδηματικής στήριξης και μέσω άλλων παροχών, όπως πρόσθετη κατάρτιση.

Εξάλλου, η στήριξη της επόμενης γενιάς των Ευρωπαίων γεωργών ενισχύει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής γεωργίας και συμβάλλει στη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού της Ευρώπης κατά τα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, η εγκατάσταση νέων αγροτών θα συνδεθεί με τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων.  Προβλέπονται 590 εκατ. ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027.

Η αύξηση του αριθμού των γεωργών ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών  εξυπηρετεί  ένα  διττό  στόχο: τη  δημογραφική  ανανέωση  των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αναλογίας των γεωργών με ηλικία μικρότερη των 35 ετών σε σχέση με τους γεωργούς ηλικίας άνω των 55 ετών, ώστε να συγκλίνει η χώρα  με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά και την πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα εκείνων που παρουσιάζουν τα εντονότερα προβλήματα (ορεινές, αραιοκατοικημένες περιοχές).

Κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου, η δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων ιεραρχήθηκε υψηλά στις ανάγκες, όπως επίσης και η ανάγκη «η  στήριξη των νέων γεωργών να οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών  εκμεταλλεύσεων».  Η αύξηση του ποσού του πριμ της πρώτης  εγκατάστασης από το επίπεδο των 20.000€ την περίοδο 2014-2020 στα 40.000€ έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ανάγκης.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι:

  • Φυσικά Πρόσωπα (Ηλικία: έως και 40 ετών).
  • Νομικά πρόσωπα

Η  διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται  σε  590.000.000€ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, σύμφωνα με την χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και διαμορφώνεται από  30.000€ έως και 42.500 ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 €, με βάση τα εξής:

  • αύξηση κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές  ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά
  • αύξηση κατά 10.000 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν τόσο ανειλημμένα έργα όσο και νέα έργα και εκτιμάται ότι:

Για ανειλημμένες  υποχρεώσεις  εγκατάστασης  νέων  γεωργών, της μεταβατικής περιόδου ΠΑΑ 2014-2022:

  • Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 22.220
  • Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό : 5.850
  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 130.000.129

Για εγκατάσταση νέων γεωργών περιόδου 2023-2027:

  • Αριθμός νέων γεωργών που θα ενισχυθούν: 12.434
  • Μέση ενίσχυση ανά νέο γεωργό: 37.000€
  • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 169.602.941€

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης και το υπολειπόμενο 30% με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού του σχεδίου.