Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρο 22: Αυξάνεται στα 94,21 εκατ. ευρώ η δαπάνη για τις ζωοτροφές

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε 94.215.903,00 €.

Δημοσιεύτηκε σήμερα η 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 339/31-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΥΟ4653ΠΓ-ΣΓΜ) Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με αυτή, η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ (94.215.903,00 €).

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. 339/31-01-2023 (ΑΔΑ: 60ΥΟ4653ΠΓ-ΣΓΜ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Δείτε την τροποποίηση ΕΔΩ.