Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία: η προκήρυξη για την ανάδειξη των εργολάβων

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.147.236,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.785.165,38 €, ΦΠΑ : 362.071,50€).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από την αριθμ. 108/2023 (ΑΔΑ: 9ΡΦ87Λ6-ΞΗΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για τα έτη 2023-2024-2025».

Η σύμβαση διακρίνεται σε τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
1 74.340,00 €
2 34.126,38 €
3 152.865,00 €
4 264.600,00 €
5 269.451,00 €
6 87.822,00 €
7 88.200,00 €
8 51.282,00 €
9 55.161,00 €
10 48.654,00 €
11 44.244,00 €
12 46.575,00 €
13 67.725,00 €
14 212.760,00 €
15 147.960,00 €
16 174.960,00 €
17 231.120,00 €
18 142.560,00 €
19 169.560,00 €
20 122.040,00 €
21 299.160,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για έναν ή περισσότερους τμήματα-τομείς κάθε Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – Αχαΐας – Ηλείας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα- τομέα της διακήρυξης

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για την εφαρμογή των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2023, 2024, 2025 θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή και την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 15.11.2025. Το πρόγραμμα δακοκτονίας κάθε έτους έχει εξάμηνη διάρκεια, ήτοι από την 1η Ιουνίου έως την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η διάρκεια του προγράμματος τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτό χωρίς καμία αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: 185361).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 29/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αναλυτικά η Προκήρυξη ΕΔΩ. 

Υπενθυμίζουμε ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας η προυπολογιζόμενη συνολική αξία είναι 1.097.686,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 971.404,38 πλέον ΦΠΑ). Η έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά προστασία 2.641.394 ελαιοδένδρων µε την εκτέλεση έως και δύο (2) δολωµατικών ψεκασµών κατ’ετος για τρία (3) έτη. Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε 7 Τμήματα-Τομείς. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.