Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία: Προστασία σε 2.641.394 ελαιόδεντρα στην Αιτωλοακαρνανία

Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για το νέο τριετές πρόγραμμα δακοκτονίας στη Δυτική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 3.147.236,88 ευρώ.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ενέκρινε τους όρους διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τους από εδάφους δολωματικούς ψεκασμούς των ελαιοδέντρων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία για τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 3.147.236,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας η προυπολογιζόμενη συνολική αξία είναι 1.097.686,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 971.404,38 πλέον ΦΠΑ).

Η έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά προστασία 2.641.394 ελαιοδένδρων µε την εκτέλεση έως και δύο (2) δολωµατικών ψεκασµών κατ’ετος για τρία (3) έτη.

Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε 7 Τμήματα-Τομείς. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  διατηρεί το δικαίωμα:

➢ Μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν ή αύξησης των ψεκασμών χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού του Τομέα της Περιφερειακής Ενότητας.

➢ Εξαίρεσης Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων  στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες & 20% για τις βρώσιμες) ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.

➢ Μη εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες εφόσον ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδοχή του υπό εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας.

➢ Αύξησης του αριθμού των ψεκασμών σε τμήμα ή τμήματα της ίδιας εργολαβίας χωρίς υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της υπογραφείσας σύμβασης.

➢ Διενέργειας τοπικών ψεκασμών (ψεκασμού μέρους των ελαιοδέντρων μίας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας) στις περιπτώσεις αυξημένου δακοπληθυσμού στις περιοχές αυτές ή στην περίπτωση που παρόλο που η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι άνω του 25% συνολικά, αυτή εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές.

➢ Εξαίρεσης περιοχών όπου δεν παρέχονται ασφαλή στοιχεία για την παγιδοθεσία. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για την εφαρμογή των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2023, 2024, 2025 θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή και την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ  έως 15.11.2025.

Το πρόγραμμα δακοκτονίας κάθε έτους έχει εξάμηνη διάρκεια, ήτοι από την  1η Ιουνίου έως την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η διάρκεια του προγράμματος τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτό χωρίς καμία αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική απόφαση με τη Διακήρυξη, ΕΔΩ.