Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για αποζημίωση σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Μέχρι 15 Μαρτίου η προθεσμία.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης - πληρωμής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosi-metro343.alieia.gr», συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η επικοινωνία και η σχετική ενημέρωση των δικαιούχων εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, παράγεται αποδεικτικό «επιβεβαίωσης» επιτυχούς υποβολής της και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης και πληρωμής. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Τα ζητούμενα στοιχεία που θα αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να είναι ακριβή και ειδικότερα:

  • για τους Δικαιούχους της Υποδράσης (α) (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών) να ταυτίζονται απόλυτα τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας ως προς τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους με αυτά του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ),
  • για τους Δικαιούχους της Υποδράσης (β) (φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας), να εναρμονίζονται πλήρως με τα στοιχεία των αδειών της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων λειτουργούν οι μονάδες αυτές.

Λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης, οδηγούν υποχρεωτικά στην απόρριψη της αίτησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της από τα αρμόδια όργανα, χωρίς καμία δυνατότητα διόρθωσης ή επανυποβολής της.

Η αίτηση χρηματοδότησης-πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης πληρωμής, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης-πληρωμής.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης και ένταξης ως αντίστοιχες Πράξεις, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Αναλυτικά η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ΕΔΩ.