Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υδατοκαλλιέργειες: σταθερή άνοδος σε όλα τα επίπεδα

Η συνολική παραγωγή και η αξία των εκτρεφόμενων - καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας της χώρας παρουσίασαν αύξηση κατά 8,1% και 15,1% αντίστοιχα, το έτος 2021 σε σχέση με το 2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 143.864,8 τόνους συνολικής αξίας 641.962,2 χιλ. ευρώ, έναντι 133.101,3 τόνων συνολικής αξίας 557.619,2 χιλ. ευρώ το 2020 (πίνακας 1).

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων - καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1, είναι οι εξής:

Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 15,2% και 15,6% αντίστοιχα, το έτος 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 εκτράφηκαν 130.177,4 τόνοι συνολικής αξίας 636.564,3 χιλ. ευρώ, έναντι 112.979,9 τόνων συνολικής αξίας 550.756,4 χιλ. ευρώ το 2020.

Οστρακοειδή & καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 32,0% και 22,7% αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 καλλιεργήθηκαν 13.684,3 τόνοι συνολικής αξίας 5.270,8 χιλ. ευρώ, έναντι 20.120,2 τόνων συνολικής αξίας 6.818,0 χιλ. ευρώ το 2020.

Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 168,3% και 183,5% αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 καλλιεργήθηκαν 3,2 τόνοι συνολικής αξίας 127,0 χιλ. ευρώ, έναντι 1,2 τόνων συνολικής αξίας 44,8 χιλ. ευρώ το 2020.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων - καλλιεργούμενων ειδών, κατά κατηγορία υδάτων, σε σύνολο xώρας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2 είναι οι εξής:

  • Γλυκά ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 4,5% και αύξηση 3,3% αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 καλλιεργήθηκαν 2.205,5 τόνοι συνολικής αξίας 9.051,6 χιλ. ευρώ, έναντι 2.308,4 τόνων συνολικής αξίας 8.763,5 χιλ. ευρώ το 2020.
  • Υφάλμυρα ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 4,5% και 10,2% αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 καλλιεργήθηκαν 861,5 τόνοι συνολικής αξίας 2.346,4 χιλ. ευρώ, έναντι 901,8 τόνων συνολικής αξίας 2.613,1 χιλ. ευρώ το 2020.
  • Θαλάσσια ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 8,4% και 15,4% αντίστοιχα, το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 καλλιεργήθηκαν 140.797,9 τόνοι συνολικής αξίας 630.564,2 χιλ. ευρώ, έναντι 129.891,1 τόνων συνολικής αξίας 546.242,6 χιλ. ευρώ το 2020.

Β. Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια και εκτροφεία

Οι μεταβολές στην ποσότητα παραγωγής γόνου κατά είδος σε σύνολο xώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, είναι οι εξής:

Γενικό σύνολο: η ποσότητα του γόνου παρουσίασε μείωση 8,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος ανήλθε σε 358.186 χιλιάδες ιχθύδια το 2021 έναντι 390.552 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Ειδικότερα, στα κυριότερα εκτρεφόμενα - καλλιεργούμενα είδη υδατοκαλλιέργειας, η ποσότητα παραγωγής γόνου σε σύνολο χώρας, παρουσίασε:

Λαβράκι: μείωση 21,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος για το λαβράκι ανήλθε σε 133.007 χιλιάδες ιχθύδια το 2021, έναντι 168.994 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Τσιπούρα: μείωση 2,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος τσιπούρας ανήλθε σε 197.044 χιλιάδες ιχθύδια το 2021, έναντι 201.793 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Φαγκρί: αύξηση 81,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος φαγκριού ανήλθε σε 17.946 χιλιάδες ιχθύδια το 2021, έναντι 9.915 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Πέστροφα: μείωση 8,5% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος πέστροφας ανήλθε σε 6.209 χιλιάδες ιχθύδια το 2021, έναντι 6.789 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Λοιπά ψάρια: αύξηση 30,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο γόνος των λοιπών ψαριών ανήλθε σε 3.980 χιλιάδες ιχθύδια το 2021, έναντι 3.061 χιλιάδων ιχθυδίων το 2020.

Γ. Απασχολούμενοι, κατά είδος εργασιακής σχέσης

Οι μεταβολές στην ετήσια απασχόληση, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4 είναι οι εξής:

Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε μείωση 8,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 3.871 έναντι 4.239 εργαζομένων το 2020.

Ειδικότερα, οι μεταβολές κατά είδος εργασιακής σχέσης είναι:

  • Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε μείωση 10,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021, το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.444 εργαζόμενους έναντι 3.834 εργαζομένων το 2020.
  • Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε αύξηση 5,4% το 2021 σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, το 2021 το έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 427 εργαζόμενους έναντι 405 εργαζομένων το 2020.