Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα της δράσης 5.1.1

Ποιες αιτήσεις εντάσσονται.

Τα αποτελέσματα των διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», δημοσιοποίησε ο ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δημοσιοποιεί:

1. Πίνακα αιτήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά (παραδεκτές). Ο Πίνακας περιλαμβάνει 1.054 παραδεκτές αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 26.954.460,60 ευρώ.

2. Πίνακα αιτήσεων που αξιολογήθηκαν αρνητικά (μη παραδεκτές). Ο Πίνακας περιλαμβάνει 171 μη παραδεκτές αιτήσεις.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξης του.

Δυνητικοί δικαιούχοι που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) δύνανται εφόσον το επιθυμούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.3 «Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» του ΣΔΕ.

Η προσφυγή υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημερομηνία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Το εν λόγω αίτημα προσφυγής, ενυπόγραφο, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά υπάρχουν, υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. (Κεντρική Διοίκηση ? Μεσογείων 45) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίηση του αιτήματος. Με την παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση αρχειοθετείται, χωρίς περεταίρω εξέταση.

Η προσφυγή συνοδεύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο και στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου ή του δικαιούχου, απαιτείται για την τεκμηρίωσή της.

Η προσφυγή προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να τεκμηριώνει τους λόγους της βλάβης που υπέστη ο υποψήφιος ή ο δικαιούχος, ή τη διαφωνία του με τα ευρήματα του διοικητικού ελέγχου. Ενστάσεις με αοριστολογίες που δεν αποδεικνύουν τη σχετική βλάβη ή διαφωνία, δεν εξετάζονται από τους αρμόδιους φορείς.

Η προσφυγή εξετάζεται ως προς τη νομιμότητα της πράξης, κατά της οποίας στρέφεται και ως προς την ουσία της υπόθεσης.
Η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 3.4.3 της αριθ. 1504/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΖΜ4653ΠΓ-ΣΥ5) 2 ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 5.1 (νυν Δράση 5.1.1): «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.