Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 και να ασκεί τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:

α) την πρόοδο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ και της επίτευξης των οροσήμων και των αριθμητικών στόχων

β) τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους,

γ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που παρατίθενται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και το έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού,

δ) την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, τη σύνθεση των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων,

ε) σχετικές πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ και παρέχονται από το εθνικό δίκτυο ΚΑΠ,

στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής,

ζ) τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές και τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση.

 • Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρέχει τη γνώμη της για:

α) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων,

β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,

γ) το σχέδιο αξιολόγησης και τις τροποποιήσεις του,

δ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίασή της και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την πρόταση ημερήσιας διάταξης, την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ, αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ Προγράμματος και ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ με δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης

 1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αναπληρωτή το Γενικό Δ/ντή Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ.
 2. O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Μονάδας Προγραμματισμού και Δικτύωσης της ιδίας υπηρεσίας.
 3. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Σχεδιασμού της Αξιολόγησης και Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)
 4. Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)
 5. Εκπρόσωπος της Αρχής Διαπίστευσης
 6. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ)

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

 1. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.
 2. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 3. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 4. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
 5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)
 6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ)
 7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»
 8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»
 9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 10. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού.
 11. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΑΑΤ

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ)

 1. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 2. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

 1. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
 2. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 3. Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)
 4. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ).
 5. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)
 6. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
 7. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF Hellas)

(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

Α. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ΥΠΑΑΤ

 1. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων
 3. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)
 4. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
 5. Γενική Διεύθυνση Τροφίμων
 6. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
 7. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων
 8. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 9. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής Αλλαγής
 10. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών
 11. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων
 12. Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
 13. Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών
 14. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
 15. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας

Β. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης άλλων Υπουργείων

 1. Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

(δ) Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων

 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»
 2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
 3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία»
 4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος»
 5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία»
 6. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»
 7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»
 8. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος»
 9. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»
 10. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
 11. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»
 12. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»
 13. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική»

Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει μία ψήφο.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

  1. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
  3. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .
  4. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
  5. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
  6. Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε.)
  7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
  9. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Προστασίας
  10. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
  11. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
  12. Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης (ΥΠΑΑΤ)
  13. Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)
  14. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
  15. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  16. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
  17. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
  18. Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.)
  19. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
  20. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
  21. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
  22. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργείων, των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.