Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οικολογική Εστίαση: τι και πως θα χρηματοδοτηθεί

Όσα ισχύουν, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, για την περίοδο μέχρι το 2027.

Περιοχή Οικολογικής Εστίασης θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση, οι εκτάσεις με καλλιέργεια ψυχανθών, όπως βίκος, μηδική, τριφύλλι, όσπρια κ.α., οι δενδροστοιχίες, οι θαμνώνες και οι συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες, τα χαντάκια και τα ανοικτά υδατορεύματα για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των τσιμεντένιων και το ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου, κατά μήκος των υδατορευμάτων ή άλλων υδάτινων όγκων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης  «Επέκταση  της  εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης» συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις:

 • σε εκμεταλλεύσεις  των  οποίων  η  διαθέσιμη  αρόσιμη  είναι μικρότερη  των  10  εκταρίων:  το  5%  της  αρόσιμης  γης  της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης, εφόσον  η  περιοχή  οικολογικής  εστίασης  αποτελείται  από  γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου,
 • σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση: το 10% της  αρόσιμης  γης  της  εκμετάλλευσης  μετατρέπεται  σε περιοχή οικολογικής εστίασης, εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου, σε  εκμεταλλεύσεις  που  διαθέτουν  αρόσιμη  έκταση, οι οποίες δημιουργούν  περιοχή  οικολογικής  εστίασης που αποτελείται από εμβόλιμες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη  χρήση φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσμεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.

Υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο 5% και 10% και όπου είναι αναγκαίο το κόστος σποράς των ψυχανθών.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 644.180.000€

 • Συνολική αποζημίωση  για  ζώνες οικολογικής εστίασης 5%: 260.500.000€
 • Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων: 357.600.000€

Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια: 26.080.000€.

Για την Παρέμβαση «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης» εκτιμάται ότι:

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 26500εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 200€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  52.10000€  ανά έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 298.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 240€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  71.52000€  ανά έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 13.040 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 400€/ εκτάριο

Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 5.216.000€ ανά έτος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Εφαρμογή   ζωνών   οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις» συνίσταται στις παρακάτω δράσεις:

 • Σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων,  φυτών ξενιστών ωφέλιμων ή/και επικονιαστών, ενδιαμέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για  παραγωγή  ή/και ειδών (π.χ. ψυχανθών), με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων,  μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.
 • Δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον μέτρων άγριας ζωής ή εμπλουτισμού των υπαρχουσών με τη φύτευση ποωδών,  πολυετών ή και θάμνων ιδίως φυτών  ξενιστών ωφέλιμων  ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες.

Η ενίσχυση δίνεται τόσο για τη σπορά στον υπόροφο, όσο και για τη δημιουργία  λωρίδων 2 μέτρων  στα  περιθώρια.  Απαιτείται  σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιλογή των φυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν φυτοπαθολογικά προβλήματα αλλά και ότι οι ζώνες θα συμβάλλουν στην επικονίαση  ή/και  στην αντιμετώπιση εχθρών ή/και στον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 105.000.000€.

Για την Παρέμβαση «Εφαρμογή  ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 84.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο

Μέση  ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  21.000.000€  ανά έτος