Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οικολογικές προσεγγίσεις και βιολογική γεωργία

Γιατί η έρευνα και η καινοτομία υποστηρίζουν τις οικολογικές προσεγγίσεις και τη βιολογική γεωργία.

Η γεωργία και η δασοκομία πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, όσον αφορά τόσο την κατανάλωση όσο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. βιοποικιλότητα, ενδιαιτήματα, ποιότητα και ποσότητα νερού, κλιματική αλλαγή, ποιότητα αέρα).

Η βαθύτερη κατανόηση των οικολογικών αρχών αλλάζει τις αντιλήψεις για τη λειτουργία των συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής και θα καταστήσει δυνατή τη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος προς όφελος βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων χρήσης γης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κερδοφορία.

Οι ολοκληρωμένες οικολογικές προσεγγίσεις είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας έρευνας και καινοτομίας. Περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτών, ζώων και άλλων οργανισμών, αλληλεπιδράσεις εντός του εδάφους, καθώς και υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως η επικονίαση, ο βιολογικός έλεγχος παρασίτων, η διατήρηση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους, ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών και οι υδρολογικές υπηρεσίες - οι περισσότερες από τις οποίες δεν είναι ακόμη γνωστές.

Στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι τύποι γεωργικών συστημάτων που εφαρμόζουν οικολογικές προσεγγίσεις και έχουν τις δικές τους ανάγκες έρευνας και καινοτομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο βιολογικός τομέας, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο τέτοιο σύστημα γεωργίας με ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο και δυναμική ανάπτυξη της αγοράς.

Η συνεργασία με άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και μη τροφίμων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών, νέων και δημιουργικών λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων, ειδικά για ριζικές οικολογικές καινοτομίες.

Οι οικολογικές προσεγγίσεις είναι έντασης γνώσης και εξαρτώνται από το συνδυασμό τυπικής και πρακτικής γνώσης με σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Η γνώση που σχετίζεται με τα αγρο-οικοσυστήματα είναι συγκεκριμένη για τον τόπο και εξελίσσεται.

Οι καινοτομίες αναμένεται να κεφαλαιοποιήσουν τις τοπικές συνθήκες και να παρέχουν τοπικές και εξατομικευμένες λύσεις. Πρέπει να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα πειράματα και μια κατάλληλη ερευνητική υποδομή για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των οικολογικών προσεγγίσεων σε σχέση -ιδίως- με τα επίπεδα τοπίου και την εξέλιξή τους σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.