Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μεθοδολογία εκλογής γεωργικού ελκυστήρα

Τι πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι παραγωγοί - Με αλγόριθμο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου η μεθοδολογία στα νέα Σχέδια Βελτίωσης.

Συνεχίζεται μέχρι την Παρασκευή 13/1/2023 η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης - Υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και στο πλαίσιο αυτής, ως αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους παραγωγούς το παράρτημα για την εκλογή του γεωργικού ελκυστήρα.

Είναι το μεγάλο ερώτημα. Και η απάντησή του είναι συνδυασμός των οικονομικών δεδομένων, ασφαλώς, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών του ίδιου του ελκυστήρα, σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της εκμετάλλευσης για την οποία προορίζεται.

Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με την βοήθεια του αλγορίθμου TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT SATISFACTION (TEReS) ο οποίος αναπτύχτηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχει ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η έκτασή της και το κόστος εγκαιρότητας των επεμβάσεων.

Για το τελευταίο συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούσαν το είδος της καλλιέργειας, την ποικιλία και τα μετεωρολογικά στοιχειά της περιοχής ώστε να υπολογιστούν οι ημέρες υστέρησης κάθε εργασίας. Κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της απαιτουμένης ισχύος γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εποχιακές ενεργειακές απαιτήσεις και το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την εξασφάλιση αυτών.

Με βάση τον ανωτέρω αλγόριθμο σχεδιάστηκε λογισμικό (TEReS) για την εκτίμηση της απαραίτητης ισχύος των ελκυστήρων η οποία βασίζεται στην κάλυψη των πραγματικών ενεργειακών αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων, οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου ή του κατωτέρω πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 10 ίππους.

Είναι δυνατή η ενίσχυση ενός μόνο ελκυστήρα για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθμου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα με τις εξής προϋποθέσεις:

Επενδυτικές Δαπάνες Ποσότητα Περιορισμός στη μελλοντική κατάσταση Δυναμικότητα
Ελκυστήρας

 

1 Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεμμάτων έως 70 hp
1 Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεμμάτων έως 80 hp
1 Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων έως 80  hp
1 Εκτροφή τουλάχιστον: 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές (Οδηγία 85/148) ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων έως 70* hp.

*Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία: Στην περίπτωση όπου η εκμετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει μη αυτοκινούμενο ενσιροδιανομέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς ελκυστήρα ιπποδύναμης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανομέα και μέχρι 100 ίππων.