Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενισχύσεις σε αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Οι όροι, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθορίζονται με ΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ενίσχυση δίνεται για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2 είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες:

  • δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,
  • συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις για τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης κατά την οποία θεωρούνται «απαράδεκτες» οι αιτήσεις και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα
  • πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, καλύπτουν, μέσω της αντιστάθμισης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αποκλειστικά το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας, ενώ εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ' όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.