Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2023 - 2027

Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο - Οι εκτάσεις που θα ενισχυθούν και τα ποσά της αποζημίωσης για τους παραγωγούς.

Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και  βοσκοτόπους ή/και  εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον  Καν. (ΕΚ)  αριθ. 834/2007.

Η ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της αύξησης του κόστους και της μείωσης της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 605.910.400€.

  • Δράση 1  -  Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας: 329.486.400€
  • Δράση 2  -  Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας: 276.424.000€

Για την Παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» εκτιμάται ότι:

Δράση 1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας:

  • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 126.240 εκτάρια/ έτος
  • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 522€/ εκτάριο
  • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  65.89280€  ανά έτος

Δράση 2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας

  • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 174.400 εκτάρια/ έτος
  • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 317€/ εκτάριο
  • Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού:  55.284.800€  ανά έτος.