Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο, Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Σε εφαρµογή της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρέωση των επαγγελµατιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρµόζουν τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες περιγράφουν τις Γενικές αρχές της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας.

α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισµών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται, µεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα µε τις κατά περίπτωση ενέργειες:

1. Την αµειψισπορά των καλλιεργειών.

2. Την χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιµασία σποροκλίνης µε σκοπό το σπάσιµο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέµησή τους, την καταγραφή ηµεροµηνιών και πυκνοτήτων σποράς, την συγκαλλιέργεια µε εδαφοκάλυψη, την άροση συντήρησης, άµεση σπορά, κλάδεµα και αραίωµα βλαστών για βελτίωση των συνθηκών αερισµού και φωτισµού των δέντρων).

3. Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιηµένου ή πιστοποιηµένου υλικού σποράς ή φύτευσης.

4. Την χρήση ισορροπηµένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης / αποστράγγισης των χωραφιών.

5. Την παρεµπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισµών µε µέτρα υγιεινής (π.χ. µε τακτικό καθαρισµό των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, αποµάκρυνση και καύση των προσβεβληµένων κλαδιών από ασθένειες ή εχθρούς µετά το κλάδεµα εκτός του χωραφιού).

6. Την προστασία και ενίσχυση σηµαντικών επωφελών οργανισµών, µε κατάλληλα µέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδοµών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής.

β) Οι επιβλαβείς οργανισµοί πρέπει να παρακολουθούνται µε κατάλληλες µεθόδους κα εργαλεία, εφόσον υπάρχουν.

Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαµβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις, καθώς και συστήµατα επιστηµονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συµβουλών από συµβούλους µε επαγγελµατική κατάρτιση.

γ) Με βάση τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρµόσει µέτρα φυτοπροστασίας.

Άρτιες και επιστηµονικά ορθές τιµές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισµούς, πριν από τις εφαρµογές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατώτερων ορίων επέµβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριµένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.

δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες µέθοδοι χωρίς χηµικά µέσα πρέπει να προτιµώνται από τις µεθόδους µε χηµικά µέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισµών.

ε) Τα γεωργικά φάρµακα που εφαρµόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τα πιο ήπια και ειδικά για το συγκεκριµένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.

στ) Ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση γεωργικών φαρµάκων και άλλων µορφών παρέµβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. µε χαµηλές δόσεις, µειωµένη συχνότητα εφαρµογής ή µερική εφαρµογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους πληθυσµούς επιβλαβών οργανισµών.

ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα µέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισµών απαιτεί επανειληµµένη εφαρµογή γεωργικών φαρµάκων στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρµόζονται οι διαθέσιµες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας προκειµένου να διατηρηθεί η αποτελεσµατικότητα των προϊόντων.

Σε αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρµάκων µε διάφορους τρόπους δράσης.

η) Με βάσης το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρµάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισµών, ο επαγγελµατίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρµοζόµενων µέτρων φυτοπροστασίας.

Οι αναφερόµενες παραπάνω ενέργειες εφαρµογής των Γενικών αρχών της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς – καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, θα πρέπει να καταγράφονται σε ηµερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρµογή τους.