Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Βιολογικά: ο νέος Κατάλογος για τις κυρώσεις

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο Εθνικός Κατάλογος μέτρων – κυρώσεων ανά κατηγορία μη συμμορφώσεων για τα βιολογικά προϊόντα.

Η απόφαση αφορά στις επιχειρήσεις ή/και ομάδες επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής, διανομής και επισήμανσης των προϊόντων ή αποθηκεύουν βιολογικά ή υπό μετατροπή προϊόντα, ή εισάγουν τα εν λόγω προϊόντα από τρίτη χώρα, ή τα εξάγουν σε τρίτη χώρα ή τα διαθέτουν στην αγορά.

Η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή/και περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα κατά τρόπο αναλογικό, στις απαριθμούμενες κατηγορίες περιπτώσεων μη συμμόρφωσης:

Α. ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 • Υποβολή, από την επιχείρηση, σχεδίου δράσης εντός καθορισμένης προθεσμίας για τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης.

Β. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

 • Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
 • Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής
 • Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού
 • Βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και των ελέγχων που έχει θέσει σε εφαρμογή η επιχείρηση ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση

Γ. ΚΡΙΣΙΜΕΣ

 • Απαγόρευση μνείας βιολογικής παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το σύνολο της συγκεκριμένης παρτίδας ή του συγκεκριμένου κύκλου παραγωγής (επηρεαζόμενη/-ες καλλιέργεια/-ες ή επηρεαζόμενο/-α ζώο/-α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
 • Απαίτηση εφαρμογής νέας περιόδου μετατροπής
 • Απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο προϊόντων με μνεία βιολογικής παραγωγής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
 • Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού
 • Αναστολή του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
 • Ανάκληση του πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.