Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αγροπεριβαλλοντικά: όλα τα Προγράμματα της νέας περιόδου

Αναλυτική ενημέρωση για όλα τα προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον: το πλαίσιο, τα ποσά, οι περιοχές παρέμβασης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των παραγωγών, η Ένωση Αγρινίου παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά όλα όσα προβλέπονται για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί έχουν σαφώς φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, ξέρουν ότι οι πόροι στο εξής κατευθύνονται σε δράσεις και μέτρα που στοχεύουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλο στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Η ολοκληρωμένη ενημέρωση και, συνεπώς, η δυνατότητα έγκαιρης προσαρμογής είναι για τους παραγωγούς το κλειδί για τη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα προγράμματα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν  αγροτεμάχια  ή/και  βοσκοτόπους  ή/και εκτροφές,  τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με  τον  Καν.  (ΕΚ)  αριθ.  834/2007. Η ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και  Πιστοποίησης καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.

Η  ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της αύξησης του κόστους και της μείωσης της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 605.910.400€

 • Δράση 1  -  Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας: 329.486.400€
 • Δράση 2  -  Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας: 276.424.000€

Για την Παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» εκτιμάται ότι:

Δράση 1 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 126.240 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 522€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  65.89280€  ανά έτος

Δράση 2 - Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 174.400 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 317€/ εκτάριο

Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 55.284.800€  ανά έτος

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» περιλαμβάνει τρείς δράσεις:

 • Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων, για τροφή ή ζωοτροφές, μικρού βιολογικού κύκλου.
 • Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών σιτηρών.

Ενίσχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και   με   καινοτόμο   χρήση   καλλιεργειών   ανθεκτικών   στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

Η ενίσχυση καθορίζεται από τη διαφορά του εισοδήματος που προκύπτει από την αντικατάσταση της υπάρχουσας καλλιέργειας με το προτεινόμενο από την παρέμβαση είδος ή ποικιλία.

Δεν είναι δυνατή η ενίσχυση εκμετάλλευσης για πάνω από μία από τις ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση  ανέρχεται  συνολικά   σε 268.200.000€.

Για τη Παρέμβαση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 89.400 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση αντικατάστασης): 600/ εκτάριο

Μέση  ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  53.640.000€  ανά έτος.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης  «Επέκταση  της  εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης» συνίσταται στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές δράσεις σε αρόσιμες εκτάσεις:

 • σε εκμεταλλεύσεις  των  οποίων  η  διαθέσιμη  αρόσιμη  είναι μικρότερη  των  10  εκταρίων:  το  5%  της  αρόσιμης  γης  της εκμετάλλευσης μετατρέπεται σε περιοχή οικολογικής εστίασης, εφόσον  η  περιοχή  οικολογικής  εστίασης  αποτελείται  από  γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου,
 • σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση: το 10% της  αρόσιμης  γης  της  εκμετάλλευσης  μετατρέπεται  σε περιοχή οικολογικής εστίασης, εφόσον η περιοχή οικολογικής εστίασης αποτελείται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και στοιχεία του αγροτικού τοπίου, σε  εκμεταλλεύσεις  που  διαθέτουν  αρόσιμη  έκταση, οι οποίες δημιουργούν  περιοχή  οικολογικής  εστίασης που αποτελείται από εμβόλιμες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που δεσμεύουν το άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη  χρήση φυτοπροστατευτικών), στοιχεία του αγροτικού τοπίου αλλά και αγρανάπαυση, θα πρέπει να δεσμεύεται το 10% εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και μη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.

Υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο 5% και 10% και όπου είναι αναγκαίο το κόστος σποράς των ψυχανθών.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 644.180.000€

 • Συνολική αποζημίωση  για  ζώνες οικολογικής εστίασης 5%: 260.500.000€
 • Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων: 357.600.000€

Συνολική αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια: 26.080.000€.

Για την Παρέμβαση «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης» εκτιμάται ότι:

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 5%

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 2650κτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 200€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  52.10000€  ανά έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση άνω των 10 εκταρίων

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 298.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 240€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  71.52000€  ανά έτος

Ετήσια αποζημίωση για ζώνες οικολογικής εστίασης 10% σε εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αρόσιμη έκταση μέχρι 10 εκτάρια

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 13.040 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 400€/ εκτάριο

Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 5.216.000€ ανά έτος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης «Εφαρμογή   ζωνών   οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις» συνίσταται στις παρακάτω δράσεις:

 • Σπορά εντός των μονίμων δενδρώνων,  φυτών ξενιστών ωφέλιμων ή/και επικονιαστών, ενδιαμέσως των δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για  παραγωγή  ή/και ειδών (π.χ. ψυχανθών), με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων,  μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης.
 • Δημιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον μέτρων άγριας ζωής ή εμπλουτισμού των υπαρχουσών με τη φύτευση ποωδών,  πολυετών ή και θάμνων ιδίως φυτών  ξενιστών ωφέλιμων  ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες.

Η ενίσχυση δίνεται τόσο για τη σπορά στον υπόροφο, όσο και για τη δημιουργία  λωρίδων 2 μέτρων  στα  περιθώρια.  Απαιτείται  σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επιλογή των φυτών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα προκαλέσουν φυτοπαθολογικά προβλήματα αλλά και ότι οι ζώνες θα συμβάλλουν στην επικονίαση  ή/και  στην αντιμετώπιση εχθρών ή/και στον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 105.000.000€.

Για την Παρέμβαση «Εφαρμογή  ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 84.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο

Μέση  ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  21.000.000€  ανά έτος

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Η εφαρμογή της Παρέμβασης περιλαμβάνει δύο δράσεις:

 • Η πρώτη  δράση  συνίσταται  στη  συστηματική  φροντίδα των δένδρων, στην παύση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με  την  αντιμετώπιση των προβλημάτων με  μεθόδους ολοκληρωμένης  φυτοπροστασίας,  αφού  έχει  διαπιστωθεί  ότι στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών   της   χώρας   απαντώνται   με   αρκετή   συχνότητα δασογεωργικά  συστήματα,  ήτοι  συστήματα  όπου  βρίσκονται δέντρα   διάσπαρτα   (αυτοφυή   συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεμένα σε σειρές).
 • Η δεύτερη δράση συνίσταται στη συστηματική φροντίδα/καθαρισμό  των  δένδρων/θάμνων, στην  υποχρέωση για  ελεγχόμενη  βόσκηση,  με  παράλληλη  αυστηρή προστασία στοιχείων του τοπίου και αφορά στις μερικώς  δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δυσπρόσιτες και μειωμένης παραγωγικότητας  εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισμό απομάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόμενη βόσκηση.

Το  διαθέσιμο   ποσό  για   την  Παρέμβαση  ανέρχεται  συνολικά   σε 284.375.000€.

Για   τη   Παρέμβαση   «Διατήρηση   αγροδασικών   οικοσυστημάτων πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 227.500 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο

Μέση  ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  56.875.000€  ανά έτος.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Η  εφαρμογή της Παρέμβασης «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήσητου εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» συνίσταται στις παρακάτω ενδεικτικές πρακτικές:

 • Ενίσχυση εκμεταλλεύσεων για τη συνέχιση της εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης λεπιδοπτέρων «Confusio»,
 • Εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών,
 • Εξαπόλυση εντομοπαθογόνων νηματωδών ενάντια σε έντομα – εχθρούς,
 • Μηχανική Ζιζανιοκτονία ή και με παράλληλη κάλυψη με mulc
 • Πολλαπλά καλοκαιρινά Κλαδέματα για οπωρώνες χωρίς όψιμη φρέσκια βλάστηση,
 • Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς,
 • Διαχείριση υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών,
 • Ενίσχυση στους γεωργούς για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας δηλαδή συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης  και αυτοματισμών για  τη  μείωση της  ρύπανσης κατά  τη  διάρκεια των ψεκασμών,
 • Χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης (περικαλυμμένα, οργανοανόργανα),
 • Χρήση  λιπασμάτων με παρεμποδιστές (νιτροποίησης και ουρεάσης),
 • Χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες.

Η ενίσχυση θα καλύπτει το κόστος για:

 • την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής,
 • την αποζημίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων,
 • το κόστος των αναλύσεων,
 • το κόστος κατάρτισης, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και  προσαρμογής του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων, το αυξημένο κόστος που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 106.500.000€.

Για τη Παρέμβαση «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας με τη χρήση του εργαλείου/εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 42.600 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 500€/ εκτάριο

Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 21.300.000€  ανά έτος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Η  παρέμβαση «Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκοτόπων» συνίσταται από τις ακόλουθες  δύο δράσεις:

 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης. Οι  υποχρεώσεις  των  παραγωγών  σε  αυτή  τη δράση, αφορούν είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης,  είτε  στην  μετακίνηση  σε  ορεινές  βοσκήσιμες γαίες.
 • Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του  σιτηρεσίου.  Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση  για  την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης  του  σιτηρεσίου,  έτσι  ώστε  να  μειωθούν  οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυρίως στα μηρυκαστικά, αλλά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

Δράση 1:  Βελτίωση  της  περιβαλλοντικής  κατάστασης  βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης.

 • Δέσμευση 1: Πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραμείνουν στο στάβλο.
 • Δέσμευση 2: Πρόσθετες δαπάνες για τη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι  το  άθροισμα  των  δαπανών  που  προκύπτουν  από  την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά  βοσκοτόπια  αλλά  και  για  την  καθημερινή  μεταφορά γάλακτος   από   τον   ορεινό   βοσκότοπο   στο   πλησιέστερο τυροκομείο.

Δράση  2: Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

 • Καλύπτονται οι  δαπάνες  κατάρτισης,  παρακολούθησης  και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 104.993.650€,

 • Δράση 1  -  Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν  κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης: 52.500.000

Δράση 2  -  Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου: 52.493.650€

Για την Παρέμβαση «Περιβαλλοντική  διαχείριση-βελτίωση  μόνιμων βοσκοτόπων» εκτιμάται ότι:

Δράση 1 - Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 175.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 60€/ εκτάριο
 • Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  10.500.000€  ανά έτος

Δράση 2 - Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου

 • ΜΖΚ κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 049.873 ΜΖΚ/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 10€/ ΜΖΚ

Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 10.498.730€  ανά έτος

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ

Η παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες» υλοποιείται σε δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, που  βρίσκονται  σε  αναβαθμίδες.  Η συνέχιση της καλλιέργειας με διατήρηση των αναβαθμίδων σε αυτές τις    περιοχές είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη προστασία από τη διάβρωση. Πέραν αυτού οι αναβαθμίδες και οι ξηρολιθοδομές είναι σημαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντομα, πτηνά, ερπετά αλλά και μικρά θηλαστικά).

Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις εκτάσεις με αναβαθμίδες διότι αυτές έχουν πάψει σε μεγάλο βαθμό να επιτελούν το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν δηλαδή την καλλιέργεια γεωργικής γης σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές με τον παραδοσιακό τρόπο.

Ενδεικτικά: επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί  λόγω  έντονων  βροχοπτώσεων.  Απαγορεύεται η  χρήση σκυροδέματος  ή  άλλων  συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της   κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η διαχείριση της άγριας ζωής στις αναβαθμίδες και πλησίον αυτών. Η διαχείριση αυτή συνίσταται στην απαγόρευση χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην  απαγόρευση  απομάκρυνσης  θάμνων  και  δένδρων  αλλά  και  η παύση καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 μέτρων από τις αναβαθμίδες.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 56.250.000€.

Για τη Παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες» εκτιμάται ότι:

 • Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 45.000 εκτάρια/ έτος
 • Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 250€/ εκτάριο

Μέση ετήσια  κατανομή  προϋπολογισμού:  11.250.000€  ανά έτος