Στην έκθεση για ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ισχυρίζονται ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση δράση με σαφείς και εφικτούς στόχους: υψηλότερους κατώτατους μισθούς, καλές συνθήκες εργασίας και κοινωνική ένταξη, ισορροπία των φύλων στα όργανα λήψης αποφάσεων για τη γεωργία και μείωση της ανεργίας για τις γυναίκες.

Επισημαίνοντας ότι η δημογραφική παρακμή και η γήρανση θα συνεπάγονται προκλήσεις για την επισιτιστική ασφάλεια και ότι οι αγροτικές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια στην πολυταμειακή προσέγγιση και να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ ΕΕ και εθνικών μέσα χρηματοδότησης.

Το Κοινοβούλιο τονίζει επίσης τη σημασία της εφαρμογής ενός μηχανισμού προστασίας της υπαίθρου για πρωτοβουλίες της ΕΕ, προτρέποντας να καταστεί υποχρεωτικός και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον καθορισμό και την εφαρμογή αυτών των μηχανισμών.

Να σημειωθεί ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής επικράτειας της ΕΕ και έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την παραγωγή τροφίμων, τα δάση και την παραγωγή ενέργειας. Φιλοξενούν επίσης περίπου 137 εκατομμύρια ανθρώπους (30% του πληθυσμού της ΕΕ), αριθμός που μειώνεται τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

  • Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις: για κάθε αγρότη κάτω των 35 ετών, υπάρχουν περισσότεροι από έξι αγρότες άνω των 65 ετών.

Επιπλέον, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 32% μεταξύ 2003 και 2016, με τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των μικρών εκμεταλλεύσεων. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσώπευαν το 92 % των 10,5 εκατομμυρίων εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ το 2016. Μέχρι το 2040, η ΕΕ ενδέχεται να χάσει επιπλέον 6,4 εκατομμύρια αγροκτήματα.