Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Τα κυριότερα σημεία των συζητήσεων.

Στις 11 και 12 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει στις Βρυξέλλες το συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, το οποίο και θα απασχολήσουν - μεταξύ άλλων - η κατάσταση της αγοράς, το κόστος παραγωγής, η αλιεία, η κρίση στην ενέργεια και τα λιπάσματα, ενώ θα συζητηθούν και τα στρατηγικά σχέδια που περιλαμβάνονται στη νέα ΚΑΠ 2023-2027.

Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι:

Αλιεία

Όπως κάθε χρόνο τον Δεκέμβριο, οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τα αλιευτικά δικαιώματα για το 2023 στα ύδατα της ΕΕ και σε ύδατα εκτός ΕΕ, στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, καθώς και σχετικά με ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων. Η απόφαση του Συμβουλίου θα βασιστεί σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) και τα πολυετή σχέδια της ΕΕ για διάφορες θαλάσσιες λεκάνες.

Κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί θα συζητήσουν για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς στα κράτη μέλη, ιδίως στη συγκυρία του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αναμένεται να επισημάνουν τις υψηλές τιμές των εισροών, την ενεργειακή κρίση και την κρίση των λιπασμάτων, καθώς επίσης και την πίεση που αυτές ασκούν τόσο στους γεωργούς όσο και στους καταναλωτές.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία και των νέων προκλήσεων που αυτή δημιουργεί τόσο για τον γεωργικό όσο και για τον αλιευτικό τομέα.

Καλή μεταχείριση των ζώων

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, ενόψει της πρότασης της Επιτροπής το 2023. Αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τον κανονισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα συστήματα ποιότητας ανά την ΕΕ.

Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τα πορίσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με θέμα «Εναρμονισμένη επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και ο αντίκτυπός της στην επισήμανση των βιώσιμων τροφίμων», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Νοεμβρίου 2022.