Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συμπληρωματική μελέτη για τη μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων

Συμπληρωματική μελέτη στην υφιστάμενη εκτίμηση επιπτώσεων για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων ζητούν από την Κομισιόν τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στόχος της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας είναι η μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 50% σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2030, καθώς και της χρήσης πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι αυτή η πρόταση μπορεί να αποτελέσει βασικό μέσο για τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εκτίμηση επιπτώσεων που παρείχε η Κομισιόν βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα κράτη μέλη ανησυχούν ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα της ΕΕ.

Μάλιστα, η έκθεση προόδου που παρουσίασε η Τσεχική Προεδρία στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας επισημαίνει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Κομισιόν δεν παρέχει επαρκείς ποσοτικές αναλύσεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της πρότασης στον αγροτικό τομέα της ΕΕ και την πιθανή αυξημένη επισιτιστική εξάρτηση, ούτε εξετάζει τον αντίκτυπο της προτεινόμενης απαγόρευσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευαίσθητες περιοχές, με δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Σημειώνει επίσης ότι οι στόχοι μείωσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποφασίζονται με ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους.

Ως εκ τούτου, ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τα θέματα που περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια ως κεντρικός στόχος της γεωργίας, τα οποίο και θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο εντός 6 μηνών.