Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2023 - 2027, οι Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δίκτυα της ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας από κοινού θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη προσέγγιση/στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό, την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση της γνώση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Με αυτό τον τρόπο εγκαθιδρύεται ένας μηχανισμός υπηρεσιών υποστήριξης και καινοτομίας, που αφορά στην ενημέρωση και διάδοση γνώσεων και καινοτομιών, στη συμβουλευτική υποστήριξη των γεωργών, στη δικτύωση και στη συν- δημιουργία καινοτομίας και τέλος στην οικοδόμηση ικανοτήτων.

Μέσω του AKIS διασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία έτσι ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις τοπικές
συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες, να διαχέονται άμεσα στους ενδιαφερόμενους/χρήστες του αγροτικού χώρου.

Μέσω των παρεμβάσεων του Πυλώνα 2 για την παροχή γεωργικών συμβουλών, την παροχή προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης και την χρηματοδότηση των συμπράξεων μεταξύ γεωργών και ερευνητικής κοινότητας, στο πλαίσιο της Συνεργασίας μέσω Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) και την προώθηση των δικτυώσεων μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που καθιστούν λειτουργικό το AKIS διατίθεται το 7% των πόρων του Πυλώνα 2.
Μέσα από παρεμβάσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης, η στρατηγική προσέγγιση θέτει τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων.

Οι επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα αλλά και την αποδοτικότερη χρήση των γεωργικών εισροών.

Η παροχή κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση της καινοτομίας και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνολογίες δεν θα περιοριστεί μόνο στους γεωργούς αλλά θα επεκταθεί και στους Συμβούλους μέσα από το σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας - AKIS.

Συμπληρωματικά, σε ό,τι αφορά θέματα καινοτομίας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι μπορούν να απασχοληθούν ως Διαμεσολαβητές Καινοτομίας στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Ομάδων, δηλαδή να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση ή και να μοιράζονται τη γνώση που παράγουν.

Οι παρεμβάσεις που απαντούν στον παρόντα εγκάρσιο ειδικό στόχο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: