Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέοι Αγρότες: τα κονδύλια σε κάθε Περιφέρεια

Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 526.792.000 ευρώ.

Το ποσό συνολικού ύψους 526.792.000 ευρώ προβλέπεται για την κάλυψη δημόσιας δαπάνης που θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ κατά την μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Για την εφαρμογή της παρούσας, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

Κατά την κατανομή των πόρων λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, η υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια Περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.