Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η νέα ΚΑΠ, με απλά λόγια

Μια πιο δίκαιη και πιο οικολογική γεωργική πολιτική της ΕΕ που βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις.

Με την αλλαγή του χρόνου τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Στρατηγικά Σχέδια που τη συνοδεύουν. Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ στηρίζει τους γεωργούς και εξασφαλίζει τρόφιμα υψηλής ποιότητας στους ευρωπαίους πολίτες. Για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις, η ΕΕ διαμορφώνει νέα γεωργική πολιτική.

Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ:

 • στηρίζει 7 εκατομμύρια δικαιούχους σε ολόκληρη την ΕΕ
 • παρέχει τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε 447 εκατομμύρια Ευρωπαίους
 • έχει προϋπολογισμό 386,6 δισ. €, το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ
 • συμβάλλει στη δράση για το κλίμα με περίπου το 40 % του προϋπολογισμού της

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά της πολιτικής;

Μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό

Κάθε κράτος μέλος έχει καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο, οι στόχοι του οποίου ευθυγραμμίζονται με τους στόχους πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Χάρη στα σχέδια, οι χώρες είναι σε θέση να ορίζουν καλύτερα πώς θα χρησιμοποιούν τα γεωργικά κονδύλια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν για κάθε χώρα:

 • τις ανάγκες και τα εργαλεία
 • τις δράσεις και τους στόχους
 • τις ειδικές παρεμβάσεις που είναι διαθέσιμες στους γεωργούς

Καλύτερη στόχευση της οικονομικής στήριξης

Η εισοδηματική στήριξη θα διανέμεται πιο δίκαια. Οι ενισχύσεις ανά γεωργό μπορεί να μειωθούν και να υπόκεινται σε ανώτατο όριο στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ανακατανομής της στήριξης από τις μεγαλύτερες στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τα κονδύλια κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε:

 • μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • νέους γεωργούς

Οικολογικότερες γεωργικές πρακτικές

Μέσω οικολογικών προγραμμάτων παρέχονται ειδικές ενισχύσεις σε γεωργούς που υιοθετούν πρακτικές κλιματικά ευαίσθητες και φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι:

 • η βιολογική γεωργία
 • η εναλλαγή καλλιεργειών
 • η προστασία των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών

Μεγαλύτερο βάρος στις επιδόσεις

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν παρεμβάσεις βασιζόμενα σε σαφή αποτελέσματα και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις έναντι των στόχων που είχαν καθοριστεί στα οικεία στρατηγικά σχέδια.

Οι γεωργοί λαμβάνουν οικονομική στήριξη υπό τον όρο ότι υιοθετούν πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον.

Δέσμευση για τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν τον σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα.

Οι γεωργικοί οργανισμοί πληρωμών σε κάθε κράτος μέλος επιβάλλουν ποινές στους εργοδότες που δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες.