Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επετεύχθη προσωρινή συμφωνία για το REPowerEU

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση REPowerEU που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης με τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης.

Το συμφωνηθέν κείμενο υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν υποβληθεί στην επίσημη διαδικασία έγκρισης.

Πρακτικά, τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν ένα νέο κεφάλαιο REPowerEU στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP) στο πλαίσιο του NextGenerationEU, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν βασικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων REPowerEU.

Μεταξύ των βασικών στόχων του REPowerEU θα είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του ενεργειακού συστήματος της Ένωσης μέσω της απαιτούμενης μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της απορρόφησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας χωρητικότητα αποθήκευσης.

Τα κεφάλαια της REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών (RRPs) περιγράφουν νέες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις , που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και μετά, ή/και το κλιμακωμένο μέρος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στα ήδη εγκριθέντα RRP, με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους.

Το πεδίο εφαρμογής των κεφαλαίων διευκρινίζεται περαιτέρω και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές
 • βιομηχανία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
 • αύξηση της παραγωγής και πρόσληψης βιώσιμου βιομεθανίου και ανανεώσιμου ή χωρίς ορυκτά υδρογόνο
 • αύξηση του μεριδίου και επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • βελτίωση της ενεργειακής υποδομής και εγκαταστάσεων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ιδίως για να καταστεί δυνατή η διαφοροποίηση του εφοδιασμού προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά
 • Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο REPowerEU ενός κράτους μέλους που έχει υποβληθεί στην έκτακτη προσωρινή παρέκκλιση λόγω της ειδικής εξάρτησής του από το αργό πετρέλαιο και της γεωγραφικής του κατάστασης
 • αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
 • παροχή κινήτρων για μείωση της ζήτησης ενέργειας
 • αντιμετώπιση των εσωτερικών και διασυνοριακών προβλημάτων μεταφοράς και διανομής ενέργειας
 • υποστήριξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • υποστήριξη των μεταφορών μηδενικών εκπομπών και των υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι οι πηγές θα είναι το Ταμείο Καινοτομίας (60%) και τα δικαιώματα προεφοδιασμού του ETS (40%) .

Το κλειδί κατανομής θα είναι μια φόρμουλα που θα λαμβάνει υπόψη την πολιτική συνοχής, την εξάρτηση των κρατών μελών από τα ορυκτά καύσιμα και την αύξηση των τιμών των επενδύσεων , σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη θα έχουν περαιτέρω κίνητρα για να ζητήσουν στήριξη δανείου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αιτημάτων άνω του 6,8% του ΑΕΕ όπου ισχύουν οι σχετικοί όροι. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα εθελοντικών μεταφορών από το αποθεματικό προσαρμογής του Brexit (BAR).

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν αδιάθετα κεφάλαια συνοχής από το προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν για να στηρίξουν τις ΜΜΕ και τα ευάλωτα νοικοκυριά που πλήττονται ιδιαίτερα από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Η συμφωνία είναι προσωρινή καθώς χρειάζεται ακόμη να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είναι οριστική.