Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Στις 15 Ιανουαρίου 2023 θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας).

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 • Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 - Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία τετραετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 • Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 • Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 • Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

Μεταξύ άλλων δεν ενισχύονται:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο ΦΠΑ
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Δείτε όλο το υλικό της διαβούλευσης εδώ.