Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γενετική Βελτίωση ζώων: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά μετά την εκ νέου αναβολή, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο 5 «Γενετική Βελτίωση ζώων», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για 20η Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ. Επίσης, αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση στο 100% των δαπανών του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80%.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:

1. Την Αίτηση Ενίσχυσης και

2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου - www.gov.gr - στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε εδώ.