Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βοσκοτόπια: τι αλλάζει στην κατανομή τους

Τροποποιητική απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Πήρε ΦΕΚ τροποποιητική απόφαση, σύμφωνα με την οποία αλλάζουν τα κριτήρια κατανομής βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση στην παρ. 12 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ' έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ' έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ».

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.