Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Άρδευση: πόσα έργα θα γίνουν την περίοδο 2023 - 2027

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο θα διατεθούν 353.602.942 εκατ. ευρώ για υποδομές εγγείων βελτιώσεων, που στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία.

Tα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα παρέμβαση περιλαμβάνουν:

  • εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών,
  • ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
  • χρήση ανακυκλωμένων υδάτων,
  • προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας,
  • έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα,
  • έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις,
  • έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση,
  • έργα που αφορούν καθαρή αύξηση αρδευόμενης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού 2021/2115.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι αρμόδιοι, κατά περίπτωση, δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την υλοποίηση των έργων:

α. η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος εγγείων βελτιώσεων της χώρας,

β. η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ ή Β΄ βαθμού), η οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών έργων.

Η  διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε 353.602.942€ για την προγραμματική περίοδο 2023  – 2027.

Στο πλαίσιο της Παρέμβαση θα υλοποιηθούν τόσο ανειλημμένα έργα όσο και νέα έργα.

Για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων:

Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 20 έργα

Μέση ενίσχυση ανά έργο: 9.200.000 €

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 184.000.000€

Για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων:

Αριθμός έργων που θα ενισχυθούν: 36 έργα

Μέση ενίσχυση ανά έργο: 4.700.000€

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 169.602.941€