Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

De minimis για επιχειρήσεις μεταποίησης - εμπορίας σουλτανίνας και κορινθιακής

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, de minimis, για μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με σουλτανίνα και κορινθιακή σταφίδα.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι:

Α) Ανώνυμες εταιρικές συμπράξεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας σουλτανίνας σταφίδας και

Β) εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 και στο άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης 1571/62616/2017 (Β? 2083), οι οποίες διατηρούσαν μεγάλα αποθέματα σταφίδας τα οποία δεν είναι δυνατό να διακινηθούν στην αγορά λόγω μεγάλης υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

2. Όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσης της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

3. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

4. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

5. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του Καν. 1407/2013).

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες εδώ.