Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

70,4% νέα αύξηση στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 8.332,7 εκατ. ευρώ (8.228,2 εκατ. δολάρια) έναντι 5.859,1 εκατ. ευρώ (6.876,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 42,2%.  Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά  999,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1003,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,0%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.726,2 εκατ. ευρώ (4.694,8 εκατ. δολάρια) έναντι 3.742,8 εκατ. ευρώ (4.418,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,3%.  Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα   Σεπτέμβριο  2022  παρουσίασε αύξηση κατά  456,1  εκατ.  ευρώ δηλαδή  17,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 461,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή  17,9%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 3.606,5 εκατ. ευρώ (3.533,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.116,3  εκατ.  ευρώ  (2.457,1  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2021,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ, 70,4%.  Η αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα   Σεπτέμβριο  2022  παρουσίασε   αύξηση  του  ελλείμματος  κατά  543,6  εκατ. ευρώ,  δηλαδή  30,3%, ενώ  η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  και  τα  πλοία  κατά  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  2022  παρουσίασε αύξηση κατά 542,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,2%  σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 67.854,5 εκατ.  ευρώ  (71.809,6  εκατ.  δολάρια)  έναντι  45.567,0  εκατ.  ευρώ  (54.294,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο  διάστημα του  έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 48,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 10.642,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 10.559,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Η  συνολική  αξία  των  εξαγωγών  -  αποστολών  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου  2022  ανήλθε  στο  ποσό  των 40.554,3 εκατ. ευρώ (43.121,6 εκατ. δολάρια)  έναντι 28.742,7 εκατ. ευρώ (34.468,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 41,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 4.992,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,8%  και η αντίστοιχη  αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και  τα  πλοία  παρουσίασε  αύξηση  κατά  4.986,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου  2022  ανήλθε  σε  27.300,2  εκατ. ευρώ (28.688,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.824,3 εκατ. ευρώ (19.825,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε  ευρώ,  62,3%.  Το αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  αύξηση  κατά  5.649,7 εκατ. ευρώ,  δηλαδή 41,1% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.572,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 40,6%.

  • Τα  μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών  συναλλαγών, περιλαμβανομένων των  συναλλαγών κάτω  από το στατιστικό  κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των  "ελλιπών  τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά