Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Όλα τα λεφτά: πως θα κατανεμηθούν οι Άμεσες Ενισχύσεις το 2023-2027

Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Η  χρηματοδοτική  κατανομή  των  διαθέσιμων  κοινοτικών  πόρων  για  τις  Παρεμβάσεις  των  Άμεσων Ενισχύσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027, μετά τη μεταφορά ποσοστού 10% των άμεσων ενισχύσεων στην αγροτική ανάπτυξη,  παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα:

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η  παρέμβαση  αποσκοπεί  στη  στήριξη  του  γεωργικού  εισοδήματος, μέσω  της  παροχής  ετήσιας  αποσυνδεδεμένης  ενίσχυσης  για  κάθε επιλέξιμο εκτάριο, που δηλώνεται από ενεργό γεωργό.

Η  παρέμβαση  εφαρμόζεται  στο  επίπεδο  των  τριών  αγρονομικών περιφερειών   (Αρόσιμων   Εκτάσεων,   Μόνιμων   Καλλιεργειών   και Βοσκότοπων).

Η  βασική  εισοδηματική  στήριξη για  τη  βιωσιμότητα  διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι:

1.  Έχουν αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης:

(α) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015 (β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα (γ) με μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης,

2.   Οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης από το 2023 και μετά, είτε από το απόθεμα, είτε μέσω μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης

Το  ποσό  που  θα  διατεθεί  για  τη  βασική  εισοδηματική  στήριξη, ανέρχεται σε 891.012.136€ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

1.  Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%
 • Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 408.026.727€
 • Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.763.360
 • Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 231,39€ ανά εκτάριο

2.  Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%
 • Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 246.068.750€
 • Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 843.429
 • Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 291,75€ ανά εκτάριο

3.  Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%
 • Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 236.916.659€
 • Δικαιώματα (Επιλέξιμες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.249.626
 • Ενιαία Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος: 189,59€ ανά εκτάριο

Β. ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς  και  στην  αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη  στόχευση  της εισοδηματικής στήριξης στο γεωργικό τομέα.

Η συμπληρωματική  στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος εφαρμόζεται σε επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών (Αροτραίων Καλλιεργειών, Μόνιμων Καλλιεργειών και Βοσκοτόπων).

Οι ενεργοί  γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα ακόλουθα  ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Αγρονομική Περιφέρεια: Αροτραίων καλλιεργειών

 • Ελάχιστη έκταση: 2 εκτάρια
 • Μέγιστη έκταση: 11 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Δενδρωδών καλλιεργειών

 • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 • Μέγιστη έκταση: 4 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Βοσκοτόπων

 • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
 • Μέγιστη έκταση: 17 εκτάρια

Το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση  ανέρχεται σε 174.032.724 κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

1.  Αγρονομική Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 79.358.922€/ έτος
 • Εκτάρια  που  θα  λάβουν  αναδιανεμητική  στήριξη:   678.691 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του   συνόλου  των   εκταρίων  της   αγρονομικής   περιφέρειας: 38,5%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη:  135.266 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 116,93 ανά εκτάριο

2.  Αγρονομική Περιφέρεια Μόνιμων καλλιεργειών

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 47.858.999€/ έτος
 • Εκτάρια   που  θα  λάβουν  αναδιανεμητική  στήριξη:   439.305 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του  συνόλου  των   εκταρίων  της   αγρονομικής   περιφέρειας: 52,1%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη:  215.085 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 108,95 ανά εκτάριο

3.  Αγρονομική Περιφέρεια Βοσκοτόπων

 • Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%
 • Χορηγούμενη αναδιανεμητική στήριξη: 46.814.803€/ έτος
 • Εκτάρια   που  θα  λάβουν  αναδιανεμητική  στήριξη:   476.885 εκτάρια
 • Ποσοστό εκταρίων που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη επί του  συνόλου  των   εκταρίων  της   αγρονομικής   περιφέρειας: 37,6%
 • Αριθμός ΓΕ που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη: 7958 ΓΕ
 • Μ.Ο. Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης: 98,16€ ανά εκτάριο

Γ.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Η   συμπληρωματική   εισοδηματική   στήριξη   για   νέους   γεωργούς στοχεύει   στην   ενίσχυση   του   γεωργικού   εισοδήματος   των   νέων γεωργών και μέσω αυτής στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων νέων  γεωργών,  με  στόχο  την  ηλικιακή  ανανέωση  του  ανθρώπινου δυναμικού  στην  Ελληνική  γεωργία,  τη  διευκόλυνση  της  ανάπτυξης επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  αγροτικές  περιοχές,  καθώς  και την πληθυσμιακή αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών.

Η  παρέμβαση αφορά στην χορήγηση συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας («Νέοι γεωργοί») που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση  στο  πλαίσιο  της βασικής  εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ως Νέοι γεωργοί νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη  φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής    της εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Το  διαθέσιμο  ποσό  για  την  συμπληρωματική  εισοδηματική  στήριξη των νέων γεωργών ανέρχεται σε 28.000.000€ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς, θα χορηγηθεί, όχι  μόνο  για  τα  εκτάρια  για  τα  οποία  ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

 • Εκτίμηση εκτάριων που θα δικαιούνται συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών θα ανέρχεται σε: 400.000 εκτάρια/ έτος
 •  Ετήσιο ποσό για συμπληρωματική ενίσχυση νέων γεωργών: 70ανά εκτάριο
 • Ανώτατος αριθμός εκταρίων: 25

Δείτε επίσης: Οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2023 – 2027 και Η ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι.