Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεδριάζει στις 21 Νοεμβρίου το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ 2030

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόοδο της εφαρμογής της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030, ενώ επίσης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Η συνεδρίαση αυτή θα είναι δημόσια.

Άλλα θέματα

Αποκατάσταση της φύσης

Κατά τη δημόσια συνεδρίαση, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις γεωργικές πτυχές του κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης.

Διάσκεψη του 2022 για τη βιοοικονομία στην ΕΕ

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης για τη βιοοικονομία στην ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση αυτή θα είναι δημόσια.

Ανακοίνωση για τα λιπάσματα

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για τα λιπάσματα, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση αυτή θα είναι δημόσια.

Γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια

Η ισπανική αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των λιπασμάτων που συνιστούν τη βάση για την επισιτιστική ασφάλεια. Το σημείο αυτό θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.

Ενεργειακή μετάβαση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Το σημείο αυτό θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.

Ισχυρός τομέας φυκών

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης της βιώσιμης παραγωγής του τομέα φυκών. Το σημείο αυτό θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.