Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΚΑΠ: Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας ύψους 13,4 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης, το στρατηγικό σχέδιο της της Γερμανίας και της Λιθουανίας.

Η ΚΑΠ θα επωφεληθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 270 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-27. Τα τρία σχέδια που εγκρίθηκαν σήμερα αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ 47,8 δισ. ευρώ, με 30,5 δισ. ευρώ για τη Γερμανία, 13,4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και 3,9 δισ. ευρώ για τη Λιθουανία. Από τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ αυτών των τριών χωρών, περισσότερα από 14 δισ. ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισ. ευρώ για τους νέους γεωργούς.

Το σχέδιο της Ελλάδας θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανανέωσης των γενεών, περισσότεροι από 65 000 νέοι γεωργοί (κάτω των 40 ετών) θα λάβουν ειδική στήριξη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Θα λάβουν επίσης πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και γη.

Επιπλέον, η στήριξη της ΚΑΠ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Το ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Περίπου 1,4 δισ. ευρώ της στήριξης της ΚΑΠ θα έχουν ως στόχο τον διπλασιασμό της συνολικής γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ), που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023, έχει σχεδιαστεί για να διαμορφώσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί πιο δίκαια μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γεωργοί θα λάβουν στήριξη για την υιοθέτηση της καινοτομίας, από τη γεωργία ακριβείας έως τις αγροοικολογικές μεθόδους παραγωγής. Με τη στήριξη συγκεκριμένων δράσεων σε αυτούς και σε άλλους τομείς, η νέα ΚΑΠ μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επισιτιστική ασφάλεια και τις γεωργικές κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ΚΑΠ ενσωματώνει έναν αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εργασίας. Οι χώρες της ΕΕ θα εφαρμόσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, συνδυάζοντας τη χρηματοδότηση για τη στήριξη του εισοδήματος, την αγροτική ανάπτυξη και τα τομεακά προγράμματα. Κατά τον σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ, κάθε κράτος μέλος επέλεξε από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ, προσαρμοζόμενες και στοχευμένες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών και των τοπικών συνθηκών. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον κάθε σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη των δέκα βασικών στόχων της ΚΑΠ, οι οποίοι αφορούν κοινές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Τα σχέδια πρέπει να συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ και να συμβάλλουν επίσης στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στις στρατηγικές της Επιτροπής από το αγρόκτημα στο πιάτο και τη βιοποικιλότητα.