Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιουλίου (τροποποιητική 2022)

Για το διάστημα από 1ης Ιουλίου έως την έναρξη εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το Άρ. 64 του Ν.4986/2022 (ΦΕΚ Α’ 204/28.10.2022) ο οποίος νόμος ισχύει για το διάστημα εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το διάστημα από 1ης Ιουλίου έως την έναρξη εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού (ήτοι 08.07.2022) υπολογίσθηκε ως εξής:
 
Και για το διάστημα από την έναρξη εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού έως το τέλος του μηνός Ιουλίου υπολογίσθηκε ως εξής: