Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βιώσιμη στρατηγική φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ελαίων

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Τα πολλαπλά οφέλη μιας πράσινης στρατηγικής της ΕΕ για την επέκταση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ελαίων επισημαίνονται σε γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), προτείνοντας μάλιστα και προτάσεις για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η στρατηγική.

Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές και τη συμβολή στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι συγκεκριμένες συστάσεις της ΕΟΚΕ για την προτεινόμενη στρατηγική είναι σύμφωνες με τον στόχο της ΕΕ να επιτύχει αυτονομία στον στρατηγικό εφοδιασμό, αναφέρει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ολομέλειάς της τον Οκτώβριο.

Ο εισηγητής της γνώμης Lutz Ribbe δήλωσε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας: «Η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ζωοτροφών, καθώς το 75 % των φυτών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες προέρχεται από το εξωτερικό. Η προώθηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ είναι απαραίτητη και θα έχει ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και σε ολόκληρο το περιβάλλον, καθώς και θα βοηθήσει τους γεωργούς να μειώσουν τη χρήση ορυκτών λιπασμάτων».

Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων της επέκτασης της καλλιέργειας φυτικών πρωτεϊνών και ελαίων στην ΕΕ και της αύξησης του ρόλου των βοσκοτόπων στη διατροφή των ζώων είναι η αύξηση της αμειψισποράς, η αυτάρκεια σε καύσιμα για τρακτέρ και η αυξημένη διαθεσιμότητα στερεών φυτικών υλών μετά την επεξεργασία, οι οποίες έχουν εξαιρετικό δυναμικό πρωτεϊνούχων ζωοτροφών για τα ζώα.

Προτάσεις για την επίτευξη των στόχων του Green Deal

Δεδομένου ότι η διαθέσιμη γεωργική γη στην ΕΕ είναι περιορισμένη, απαιτείται επειγόντως μια μελέτη σχετικά με το πανευρωπαϊκό δυναμικό και το μερίδιο γης των πρωτεϊνούχων και ελαιούχων καλλιεργειών που μπορούν να καλλιεργηθούν με βιώσιμο τρόπο, συνιστά η ΕΟΚΕ.

Δεδομένου ότι η ΕΕ δεν θα είναι επί του παρόντος σε θέση να καλύψει όλη τη ζήτηση, πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα, όπως η προσαρμογή του αριθμού των ζώων σε ορισμένες περιοχές με βάση τη διαθεσιμότητα των πόρων, η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και ο καθορισμός ισοδύναμων προτύπων παραγωγής και ποιότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα στην ΕΕ.

Παράλληλα, η στρατηγική θα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη και επέκταση των περιφερειακών αλυσίδων αξίας και των περιφερειακών δυνατοτήτων μεταποίησης.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η περαιτέρω αύξηση του δυναμικού των καλλιεργειών με τη βελτίωση και τη διεύρυνση των στρατηγικών αναπαραγωγής και η συμμόρφωση με τα υφιστάμενα όρια για τη ρύπανση από τις εκπομπές.

Παράλληλα, μια εκστρατεία ενημέρωσης θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τις συνέπειες των διατροφικών συνηθειών στο περιβάλλον και την υγεία, καθώς και να προωθήσει πρακτικές εκτροφής φιλικές προς τα ζώα.

Συνολικά, μια στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των αγροτικών κοινοτήτων και να συμβάλλει στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικότερα την Επιτροπή για το μέλλον της γεωργίας που συστάθηκε από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να εξετάσει κατά πόσον η μορφή αυτή θα ήταν κατάλληλη για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πρωτεΐνες.