Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Από 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η πρόσκληση του υποέργου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις ενίσχυσης για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» της Δράσης «Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων:

α) Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.

β) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.

γ) Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / εκμετάλλευσης.

δ) Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.

ε) Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους.

στ) Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς.

ζ) Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές.

η) Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση των φυσικών πληθυσμών και στην βελτίωση των τεχνικών αναπαραγωγής για τα εκτρεφόμενα είδη χρησιμοποιώντας, κυρίως, κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή.

Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις σε περισσότερα από ένα καθεστώτα ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να κατανέμονται σε περισσότερα από ένα καθεστώτα εντός της ίδιας αίτησης ενίσχυσης, εφαρμόζοντας τα ελάχιστα και ανώτατα όρια χρηματοδότησης που ορίζει η Πρόσκληση. Οι δαπάνες που δηλώνονται από τον φορέα, δεν μπορούν να κριθούν επιλέξιμες στη βάση δύο ή περισσότερων καθεστώτων ενίσχυσης προκειμένου να εξασφαλίζεται ο μη τεχνητός διαχωρισμός των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης (αποφυγή κατάτμησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν (ΕΕ) 1388/14).

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου

Υποβολή των αιτήσεων από 30/11/2022 έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 30/12/2022, ώρα 12:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 01η Δεκεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 27η Ιανουαρίου 2023.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 (Ιανουάριος, 2023) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

α) Ποσό 17.220.000 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης έως 50%.

β) Ποσό 17.220.000 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν α) από Φορείς δημοσίου δικαίου (περίπτωση 2, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4), β) από Φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης 85% (περίπτωση 3, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4) και γ) από Φορείς για τους οποίους ισχύουν τα ποσοστά έντασης ενίσχυσης του πίνακα 2 (περίπτωση 4, της υποπαραγράφου 4.2, της παραγράφου 4).

Κατηγορίες ενισχύσεων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για καινοτομικές εφαρμογές στην υδατοκαλλιέργεια
  • Ενισχύσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
  • Ενισχύσεις για υπηρεσίες διαχείρισης, αρωγής και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
  • Ενισχύσεις για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
  • Ενισχύσεις για μέτρα σχετικά με την εμπορία
  • Ενισχύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.