Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Έκδοση συμπερασμάτων του Συμβουλίου ενόψει της COP27.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να δώσουν το παράδειγμα συμβάλλοντας με φιλοδοξία στην υλοποίηση όλων των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και στην εφαρμογή του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ αποτελεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συμβολή στην επίτευξη αυτών των στόχων, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού και μέσω του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C, το οποίο υποστηρίζεται από ευρεία δέσμη πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, από ειδικό επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, καθώς και από δημοσιονομικά μέσα. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων των μέσων εξωτερικής πολιτικής, και το προσωρινό μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU (NGEU), με βάση τα οποία πρέπει να διατεθεί τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού της ΕΕ και των δαπανών του NGEU για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα, χαράσσοντας στον σύνολό τους τον δρόμο προς την επίτευξη των στόχων που θεσπίζονται στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα και στη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %, ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα στην Ένωση έως το 2050 το αργότερο, και για να μειωθούν οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, παρουσίασε το σχέδιο REPowerEU για να ανταποκριθεί στην ανάγκη ταχείας μείωσης της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, να επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια εντός της ΕΕ και να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση των φιλοδοξιών της για το κλίμα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος που εκφράστηκε στα πορίσματα των εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για το 2022.

ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας και να επιταχυνθεί η δράση σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τους μακροπρόθεσμους στόχους της και, στο πλαίσιο αυτό, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας του Παρισιού επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μια κλιματικά ανθεκτική ανάπτυξη.

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι απαιτείται παγκόσμια προσπάθεια για την ευθυγράμμιση των χρηματοδοτικών ροών με την πορεία αυτή.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι επείγει να ενταθούν οι προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό και ότι είναι αναγκαίο να θεσπίσουν οι κυβερνήσεις κανονιστικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής, καθώς και να παράσχουν τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση των αναγκαίων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και πλήττουν όλες τις χώρες. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναληφθεί αυξανόμενος αριθμός διεθνών πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση του χρηματοπιστωτικού και του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης.

ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ όλα τα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις εκθέσεις σχετικά με την ιδιωτική χρηματοδότηση που κινητοποιείται για δράσεις υπέρ του κλίματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ στους ιδιωτικούς φορείς να ευθυγραμμίσουν τις χρηματοδοτικές ροές τους με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ με ανησυχία ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση εξακολουθεί, σε μεγάλη κλίμακα, να στηρίζει δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού, ιδίως στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, καθώς και ότι εξακολουθούν να υφίστανται επιζήμια κίνητρα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ την απόφαση που ελήφθη στη Γλασκόβη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα χωρίς δέσμευση και τη σταδιακή κατάργηση των αναποτελεσματικών επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι επείγει η δημιουργία ειδικού χώρου συζήτησης σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της συμφωνίας του Παρισιού στην COP 27 που θα διεξαχθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ, ώστε να μπορέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ο ιδιωτικός τομέας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συζητήσουν το πώς αντιλαμβάνονται τον στόχο και τον τρόπο επίτευξής του, προκειμένου να είναι σε θέση οι χώρες να υλοποιήσουν τους στόχους τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τη σημασία και την πρόοδο των πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις σχετικές προτάσεις που διατυπώνονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της μετάβασης προς τη βιώσιμη οικονομία, οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές συμβατές με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και για τις σχετικές εργασίες της G20 και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη χρήση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ τη σημασία της σταθερότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ανθεκτικότητάς του στην κλιματική αλλαγή και, ως εκ τούτου, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά τις πτυχές βιωσιμότητας της χρηματοδότησης αλλά και του μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε διεθνές επίπεδο και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ το έργο του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας για την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας βάσης αναφοράς των γνωστοποιήσεων αειφορίας, χωρίς να περιορίζεται η φιλοδοξία των περιφερειακών ή εθνικών προσεγγίσεων. ΤΟΝΙΖΕΙ επίσης τη σημασία των εν εξελίξει εργασιών των εταίρων στη Διεθνή Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τον αυξανόμενο αριθμό εγχώριων και περιφερειακών πλαισίων και μέσων βιώσιμης χρηματοδότησης ως απαραίτητο βήμα για τη διοχέτευση ιδιωτικών και φιλανθρωπικών κεφαλαίων στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη διαρκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι χώρες εταίροι όσον αφορά την κινητοποίηση βιώσιμης χρηματοδότησης στην απαιτούμενη κλίμακα και με προσιτό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, ΤΟΝΙΖΕΙ τις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε διμερή και περιφερειακή βάση με σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων και κατάλληλων πλαισίων βιώσιμης χρηματοδότησης και για την αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών μέσων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την προσφάτως συγκροτηθείσα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την αναβάθμιση της βιώσιμης χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος με σκοπό τον εντοπισμό ιδιωτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης της Πράσινης Συμφωνίας και μιας πράσινης, δίκαιης και ανθεκτικής ανάκαμψης στις χώρες εταίρους.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη δήλωση της G7 με την οποία ανακοινώνεται ο στόχος της δημιουργίας λέσχης για το κλίμα, ως διακυβερνητικού φόρουμ υψηλού επιπέδου φιλοδοξίας για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού μέσω της επιτάχυνσης της δράσης για το κλίμα, της αύξησης του επιπέδου φιλοδοξίας για τη μείωση των εκπομπών και της προώθησης της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τις εν εξελίξει εργασίες στην ΕΕ για την εφαρμογή φιλόδοξων μειώσεων των εκπομπών, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και της θέσπισης μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για την αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα, και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η τιμολόγηση του άνθρακα και η σταδιακή κατάργηση των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων αποτελούν βασικές συνιστώσες ενός πλαισίου που θα ευνοήσει τον αναπροσανατολισμό των χρηματοδοτικών ροών προς κλιματικά ουδέτερες και βιώσιμες επενδύσεις που θα είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να συνεκτιμώνται κλιματικές παράμετροι στην οικονομική πολιτική. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη διεύρυνση της δραστηριοποίησης και συμμετοχής στον συνασπισμό υπουργών Οικονομικών υπέρ της δράσης για το κλίμα και ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τον σημαντικό ρόλο του συνασπισμού και των σχετικών αρχών του Ελσίνκι.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την ισχυρή δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την επίτευξη του συλλογικού στόχου κινητοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως με σκοπό τη χρηματοδότηση για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν και έως το 2025 από ευρύ φάσμα πηγών, ΠΡΟΣΔΟΚΑ δε ότι ο στόχος θα επιτευχθεί το 2023.

ΕΠANABEBΑΙΩΝΕΙ την αποφασιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να συνεχίσουν να συνεργάζονται με άλλες ανεπτυγμένες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό την ταχεία εφαρμογή του σχεδίου υλοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα: επίτευξη του στόχου 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, που διακηρύχθηκε πριν από την COP 26.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο βασικός χορηγός της διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχουν υπερδιπλασιάσει τη συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση για το κλίμα για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών από το 2013.

ΚΑΛΕΙ άλλους χορηγούς να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό, σύμφωνα επίσης με το σχέδιο υλοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα της COP26, και ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στην έκθεση σχετικά με την πρόοδο των 10 τομέων συλλογικής δράσης του σχεδίου υλοποίησης ενόψει της COP27.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την έκκληση που απευθύνεται, στο πλαίσιο του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα, προς τις ανεπτυγμένες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να υπερδιπλασιάσουν, έως το 2025, τη συλλογική παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα στο πεδίο της προσαρμογής προς αναπτυσσόμενες χώρες σε σύγκριση με το 2019, στο πλαίσιο της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής στην παροχή κλιμακούμενων χρηματοδοτικών πόρων.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ στη συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη για να ανταποκριθεί στην έκκληση αυτή, συνεχίζοντας παράλληλα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς χωρών και κοινοτήτων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη.

ΕΠΑΝΑBEBΑΙΩΝΕΙ την ετοιμότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση των εμποδίων και των περιορισμών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την προσαρμογή και

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεχίσουν να ενισχύουν τη δέσμευσή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για πρωτοβουλίες όπως η ομάδα πρωταθλητών για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής, οι οποίες έχουν ως στόχο να αυξήσουν το επίπεδο, την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για την προσαρμογή.

ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της ενσωμάτωσης της δράσης για το κλίμα στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό και στα εθνικά πλαίσια χρηματοδότησης των δικαιούχων χωρών, για τη στήριξη της επίτευξης συγκεκριμένων εθνικών στόχων που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ), οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές και τα εθνικά σχέδια προσαρμογής είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στην εφαρμογή, την τακτική παρακολούθηση και τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων κονδυλίων.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν έως το 2024 σχετικά με τον νέο συλλογικό ποσοτικoποιημένο στόχο για τη χρηματοδότηση με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική συμμετοχή της ΕΕ στις εν λόγω διαβουλεύσεις και τη δέσμευσή της να προωθήσει τη συμπεριληπτικότητα.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη για μια ευρεία και μετασχηματιστική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό αυτού του νέου στόχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι χρηματοδοτικές ροές συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν αποτελεσματικά στον μετριασμό και την προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ επίσης την ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από την υλοποίηση του συλλογικού στόχου της κινητοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως για την χρηματοδότηση για το κλίμα.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης, της στήριξης και του παγκόσμιου συντονισμού για την αποτροπή, την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών που συνδέονται με τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη του διαλόγου της Γλασκόβης, στο πλαίσιο του οποίου συζητούνται οι ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με σκοπό την αποτροπή, την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη περαιτέρω συνεκτίμησης της προοπτικής του κλιματικού κινδύνου στις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού και στη διεθνή συνεργασία.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην καλύτερη θωράκιση των αναπτυσσόμενων χωρών έναντι των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την κινητοποίηση καινοτόμων εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης, όπως η πρωτοβουλία G7 της Παγκόσμιας Ασπίδας κατά των Κλιματικών Κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής χρηματοδότησης και ασφάλισης έναντι κλιματικών κινδύνων και του κινδύνου καταστροφών, ώστε να καταστεί πιο συνεκτική, συστηματική και βιώσιμη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ τον στόχο της ενσωμάτωσης της «αντίδρασης στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» στον σχεδιασμό και την παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι ουσιώδες για την οικοδόμηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΙ), συμπεριλαμβανομένων των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης (ΠΤΑ) και άλλων ιδρυμάτων αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFI), διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην κινητοποίηση χρηματοδότησης στην απαιτούμενη κλίμακα για τη σημαντική αύξηση της δράσης για το κλίμα, καθώς και των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων υψηλού αντικτύπου για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και κατέχουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό φιλόδοξων προτύπων για τον ευρύτερο τομέα.

ΚΑΛΕΙ τις ΠΤΑ που προσφέρουν χρηματοδότηση βάσει πολιτικής να εντείνουν τη χρήση αυτής της προσέγγισης, προκειμένου να προωθηθούν φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις σχετικά με την πολιτική για το κλίμα και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να προαχθούν οι συνθήκες για ένα πολιτικό πλαίσιο μετασχηματισμού. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τη δέσμευση της κοινής ομάδας εργασίας των ΠΤΑ για την ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού και την κοινή δήλωση για το κλίμα που παρουσιάστηκε στην COP26, σύμφωνα με την οποία οι ΠΤΑ δεσμεύονται να συνεχίσουν να στηρίζουν την υλοποίηση των ΕΚΣ στις αναπτυσσόμενες χώρες, ευθυγραμμίζοντας σε ευρύτερη κλίμακα τις χρηματοδοτικές ροές τους με τη συμφωνία του Παρισιού και παρέχοντας στήριξη για την ανάπτυξη φιλόδοξων μακροπρόθεσμων στρατηγικών και δίκαιων μεταβάσεων.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, στο πλαίσιο αυτό, για τον ηγετικό ρόλο που έχουν επιδείξει πολλές ΠΤΑ στις στρατηγικές και τα σχέδιά τους για το κλίμα. ΚΑΛΕΙ τις ΠΤΑ και άλλα DFI να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για αύξηση, παροχή και κινητοποίηση χρηματοδότησης για την προσαρμογή. ΚΑΛΕΙ τις ΠΤΑ, άλλα DFI και οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού πριν από την COP27, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και άλλους αντισυμβαλλομένους, ώστε να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν συλλογικά να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση των χαρτοφυλακίων τους έως την COP27.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις εξαγωγικές πιστώσεις, στα οποία ανακοινώνεται η πρόθεση των κρατών μελών να καθορίσουν, έως τα τέλη του 2023, τις δικές τους επιστημονικά τεκμηριωμένες προθεσμίες για τον τερματισμό της στήριξης των εξαγωγικών πιστώσεων σε έργα του τομέα της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, εκτός εάν πρόκειται για περιορισμένες και σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις που συνάδουν με το όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. ΚΑΛΕΙ, στο πλαίσιο αυτό, τις ΠΤΑ, άλλα DFI και οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων να καταργήσουν σταδιακά τη χρηματοδότηση έργων του τομέα της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το συντομότερο δυνατόν, εκτός εάν σε περιορισμένες και σαφώς καθορισμένες περιστάσεις συνάδουν με το όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

ΚΑΛΕΙ τα ΔΧΙ να καταρτίσουν συγκεκριμένα σχέδια για την κινητοποίηση αυξημένης χρηματοδότησης για το κλίμα, μεταξύ άλλων από τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων τόσο σε δράσεις μετριασμού όσο και σε δράσεις προσαρμογής, και με τη δέουσα συνεκτίμηση και εφαρμογή της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης σε όλες τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

ΖΗΤΕΙ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει επισκόπηση των διεθνών χρηματοδοτικών ροών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την ΕΕ, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και από τα κράτη μέλη της για το 2021 και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη σχετική συνεισφορά πριν από την COP27 της UNFCCC.