Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2023 – 2027

Αναλυτικά τα ποσά και το συνολικό πλαίσιο, σύμφωνα με το υποβληθέν Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η συνδεδεμένη ενίσχυση παρέχεται για την  αντιμετώπιση δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν ορισμένες καλλιέργειες, με στόχο τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,  της  βιωσιμότητας ή της ποιότητας των προϊόντων, την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας   και   σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης στην βιομηχανία τροφίμων-ποτών, τυποποίησης, όπως επίσης και σε καλλιέργειες  που  είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Παράλληλα η  χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, μπορεί να συμβάλει και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας (Food and Nutrition Security).

Η παρέμβαση αφορά στη χορήγηση συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης  σε  ενεργούς  γεωργούς,  ως  ετήσια  ενίσχυση  ανά  εκτάριο, μόνο για τις επιλέξιμες  εκτάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Στρατηγικό Σχέδιο.

Το  διαθέσιμο ποσό για την χορήγηση  συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης  για  τη  φυτική  παραγωγή  ανέρχεται  σε  100.896.908  κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η   συνδεδεμένη   ενίσχυση   φυτικής   παραγωγής   καταβάλλεται   ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

1.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σκληρού Σιταριού

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 160.000 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.000.000 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 100 ανά εκτάριο

2.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μαλακού Σιταριού

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 58.240 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 5.824.000 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 100 ανά εκτάριο

3.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κριθαριού

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 83.200 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.320.000 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 100 ανά εκτάριο

4.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Ρυζιού

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 26.460 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 7.938.000 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 300 ανά εκτάριο

5.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Σπόρων προς Σπορά

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 9.500 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.104.000 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 432 ανά εκτάριο

6.  Συνδεδεμένη   Ενίσχυση   για   την   καλλιέργεια   πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 74.984εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 14.396.928 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 192 ανά εκτάριο

7.   Συνδεδεμένη   Ενίσχυση   για   την   καλλιέργεια   πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 194.935 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 16.179.605 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 83 ανά εκτάριο

8.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 4.363 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 2.233.856 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 512 ανά εκτάριο

9.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.780 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.573.460 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 407 ανά εκτάριο

10.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 29.365 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 8.369.025 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 285 ανά εκτάριο

11.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπαραγγιού

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.548 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 766.260 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 495 ανά εκτάριο

12.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση ζαχαροτεύτλων

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1.363 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 688.315 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 505 ανά εκτάριο

13.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση συμπύρηνου ροδάκινου

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 5.732 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 940.048 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 164 ανά εκτάριο

14.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής Σταφίδας

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 1111 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.51628 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 348 ανά εκτάριο

15. Συνδεδεμένη Ενίσχυση καρπών με κέλυφος

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 2799 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 3.94463 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 137 ανά εκτάριο

16. Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων

 • Εκτίμηση συνολικών εκταρίων: 8.685 εκτάρια/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 4.09320 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 472 € ανά εκτάριο

 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι  συνδεδεμένες ενισχύσεις θα χορηγούνται  με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά ζώο, σε ενεργούς γεωργούς.

Κατά τον καθορισμό αυτών των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπός τους στη διεθνή αγορά. Όταν η στήριξη αφορά στα βοοειδή  ή  τα  αιγοπρόβατα,   θα   καθοριστούν   ως   προϋποθέσεις επιλεξιμότητας η αναγνώριση και η καταγραφή των ζώων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και   του   Συμβουλίου   ή τον  Κανονισμό (ΕΚ)  αριθ.  21/2004  του Συμβουλίου, αντίστοιχα.

Το  διαθέσιμο  ποσό  για  την  χορήγηση  συνδεδεμένης  εισοδηματικής στήριξης για τη ζωική παραγωγή ανέρχεται σε 110.982.472 κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά κεφαλή ζώου, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

1.  Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος

 • Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 5.405.206 κεφαλές/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι:  64.862.472 / έτος
 • Μοναδιαία τιμή:  12 ανά κεφαλή

2.    Συνδεδεμένη  Ενίσχυση  Βόειου  Κρέατος  ανά  επιλέξιμο  ζώο (θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος ενίσχυσης) – Μέτρο Α

 • Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 210.000 κεφαλές/ έτος
 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι:  8.400.000 €/ έτος
 • Μοναδιαία τιμή: 40 ανά κεφαλή

3. Συνδεδεμένη Ενίσχυση  Βόειου  Κρέατος  ανά  επιλέξιμο  ζώο (θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας 11-12 μηνών) – Μέτρο Β

  • Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 1600 κεφαλές/ έτος
  • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 520.000/ έτος
  • Μοναδιαία τιμή: 200 ανά κεφαλή

4. Συνδεδεμένη Ενίσχυση  Βόειου  Κρέατος  ανά  επιλέξιμο  ζώο (αρσενικά και θηλυκά ζώα, για σφαγή σε ηλικία 14-24 μηνών) – Μέτρο Γ

   • Εκτίμηση συνολικών κεφαλών: 140.800 κεφαλές/ έτος
   • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι: 35.200.000€/ έτος
   • Μοναδιαία τιμή:  250 € ανά κεφαλή

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

Δικαιούχοι  της  συνδεδεμένης  ενίσχυσης  είναι  οι  εκτροφείς/ενεργοί γεωργοί   μεταξοσκωλήκων   -παραγωγοί́   κουκουλιών   του   είδους Bombyx  mori L., φυσικά́ ή νομικά́ πρόσωπα.

Το  διαθέσιμο  ποσό  για  την  χορήγηση  συνδεδεμένης  εισοδηματικής στήριξης  στη  σηροτροφία  ανέρχεται  σε   321.195  κατ’  έτος  και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Η  συνδεδεμένη  ενίσχυση  καταβάλλεται  ανά  κουτί  πιστοποιημένου μεταξόσπορου, ετήσια για την πενταετία 2023 – 2027 και αφορά:

Συνδεδεμένη Ενίσχυση Μεταξοσκώληκα

 •  Εκτίμηση συνολικών κουτιών  πιστοποιημένου μεταξόσπορου:

1.311 κουτιά/ έτος

 • Συνολικοί ετήσιοι διαθέσιμοι πόροι:  321.195/ έτος
 • Μοναδιαία τιμή:  245 € ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου