Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ξεκινά η συζήτηση για επέκταση των κρατικών ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη για διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της οικονομίας το πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών του στην ενεργειακή κατάσταση, η Επιτροπή προτείνει την παράταση και την τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου για την Κρίση. 

Οι προτεινόμενες τροπολογίες που αποστέλλονται στα κράτη μέλη συμπληρώνουν την πρόταση της Επιτροπής για επείγουσα παρέμβαση στην αγορά, για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση θα συνεχίσει να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρέχουν την απαραίτητη και αναλογική υποστήριξη στην οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν:

  • Παράταση του Προσωρινού Πλαισίου για την Κρίση.
  • Ανάλογη αύξηση των ανώτατων ορίων ενίσχυσης που προβλέπονται στις διατάξεις για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν άμεσες επιχορηγήσεις ή άλλες μορφές ενίσχυσης σε εταιρείες οποιουδήποτε τομέα που πλήττεται από την κρίση, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της αλιείας.
  • Στοχευμένη προσαρμογή, ενόψει της υψηλής αστάθειας της αγοράς, για περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στη στήριξη ρευστότητας των ενεργειακών εταιρειών προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις για τις εμπορικές τους δραστηριότητες.
  •  Απλοποίηση των κριτηρίων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από υψηλές τιμές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων χρηστών, διασφαλίζοντας ότι η υποστήριξη παραμένει στοχευμένη και αναλογική, διατηρώντας παράλληλα κίνητρα για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας.
  • Διευκρίνιση σχετικά με τα κριτήρια που προτίθεται να εφαρμόσει η Επιτροπή για την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης της ανακεφαλαιοποίησης, για τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού· και
  • Πρόσθετα μέτρα με στόχο τη στήριξη της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας , σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για επείγουσα παρέμβαση στην αγορά , για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 .

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.