Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση για την προστασία του εδάφους

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Η υγεία του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ένα ανθεκτικό περιβάλλον.

Μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση είναι πλέον ανοιχτή για τη συλλογή απόψεων και ιδεών που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση για την ανάπτυξη μιας πιθανής νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία του εδάφους. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στη διαβούλευση που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 24 Οκτωβρίου 2022.

Η Στρατηγική της ΕΕ για το Έδαφος για το 2030 προτείνει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία του εδάφους στην ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στο έδαφος το ίδιο επίπεδο προστασίας που υπάρχει για το νερό, το θαλάσσιο περιβάλλον και τον αέρα.

Η αειφόρος διαχείριση και αποκατάσταση του εδάφους απαιτεί τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Στρατηγική του εδάφους για το 2030

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος για το 2030 καθορίζει ένα πλαίσιο και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των εδαφών και διασφαλίζει τη βιώσιμη χρήση τους. Θέτει όραμα και στόχους για την επίτευξη υγιών εδαφών έως το 2050, με συγκεκριμένες δράσεις έως το 2030. Ανακοινώνει επίσης έναν νέο νόμο για την υγεία του εδάφους έως το 2023 για να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας.

Στόχοι

Η στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος στοχεύει να διασφαλίσει ότι έως το 2050:

  • Όλα τα εδαφικά οικοσυστήματα της ΕΕ είναι υγιή και πιο ανθεκτικά και μπορούν επομένως να συνεχίσουν να παρέχουν τις κρίσιμες υπηρεσίες τους
  • δεν υπάρχει καθαρή κατάληψη γης και η ρύπανση του εδάφους μειώνεται σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την υγεία ή τα οικοσυστήματα των ανθρώπων
  • Η προστασία των εδαφών, η βιώσιμη διαχείρισή τους και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών είναι ένα κοινό πρότυπο.