Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης για την απονιτροποίηση

Διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου και έως τις 7 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι της δράσης για τη νιτρορύπανση να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαιτούμενα παραστατικά συμμόρφωσης.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του ΠΑΑ 2014-2020 δίνει με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι δικαιούχοι που εφαρμόζουν δεσμεύσεις σε αγροτεμάχια ενταγμένα στη δέσμευση Γ της δράσης καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014) για κάθε πρόσκληση ξεχωριστά παραστατικά συμμόρωσης ειδικών διατάξεων:

  • παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (νυν παραστατικά Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων κατά το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρμογής
  • το πιστοποιητικό του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τις εργαστηριακές αναλύσεις από το οποίο αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
  • παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (νυν παραστατικά Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών κάθε έτους εφαρμογής

Το σύνολο των παραστατικών που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλεξιμότητα αφορά την Καθαρή Αξία του παραστατικού χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Αναφορικά με τα παραστατικά των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για την κατάρτιση του ΣΔΕ εκ μέρους του επιβλέποντα γεωπόνου, επισημαίνεται ότι εφόσον το παραστατικό που αφορά στην πρόσθετη δαπάνη έχει εκδοθεί από νομικό πρόσωπο και δεν αναγράφονται τα στοιχεία του Επιβλέποντα Γεωπόνου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤΕΕ) θα πρέπει επιπλέον να επισυνάπτεται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο και η βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με τα στοιχεία του επιβλέποντα γεωπόνου τον οποίο απασχολεί.